ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ຂອງ ທສກ

ຄ່າບໍລິການດ້ານເງິນຝາກ
ເປີດບັນຊີໃໜ່ທຸກປະເພດ 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ
ປັບປຸງປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າໃນບັນຊີ 10,000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ຄ່າປື້ມແຊັກ/ປື້ມຕິດຕາມບັນຊີ 50,000 ກີບ
ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັນຊີລາຍເດືອນ 4.000 ກີບ, 0.5$, 16 ບາດ
ຄ່າປິດບັນຊີ ກ່ອນ 3 ເດືອນ 40.000 ກີບ, 5$, 150 ບາດ
ເງິນຝາກປະຢັດ, ເງິນຝາກປະຈໍາ
ຄ່າປິດບັນຊີຝາກປະຢັດ ບໍ່ເກັບ
ຄ່າປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດເມື່ອຄົບສັນຍາ ບໍ່ເກັບ
ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາ ກໍລະນີທ/ຄ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍເມື່ອຄົບສັນຍາ
40.000 ກີບ, 8$, 250 ບາດ
ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາ ກໍລະນີທ/ຄ ຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນເດືອນ ຫລືເປັນງວດ 0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 100,000 ກີບ,
0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 12$,
0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 400 ບາດ
ຄ່າປື້ມຕິດຕາມບັນຊີ(ກໍລະນີປື້ມເສຍ,ສີກຂາດ,ເປີະເປື້ອນ) 20.000 ກີບ, 3$, 100 ບາດ
ພິມຕໍ່ປື້ມບັນຊີຫົວໃໜ່ກໍລະນີປື້ມເກົ່າໜົດ(ບໍ່ຈໍາແນກສາຂາ) ບໍ່ເກັບ
ໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີດຽວຫຼືຫຼາຍບັນຊີ(1ຊຸດ) 50,000 ກີບ
ພິມໃບລາຍງານບັນຊີສໍາຮອງ (Statement)
ປົກກະຕິເດືອນລະຄັ້ງ ບໍ່ເກັບ
ໃນໄລຍະ 1 - 3 ເດືອນ 10.000 ກີບ, 1 $, 40 ບາດ
ໃນໄລຍະ 3 - 12 ເດືອນ 20.000 ກີບ, 2$ , 80 ບາດ
ໃນໄລຍະ 1 - 3 ປີ 100.000 ກີບ, 12$, 400 ບາດ
ໃນໄລຍະ 3 – 10 ປີ 500.000 ກີບ, 40 $, 1200 ບາດ
10 ປີຂື້ນໄປ (ໃນກໍລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້) 1.000.000 ກີບ, 120$, 4000 ບາດ
ຂໍກວດຄືນສໍາເນົາເອກະສານຍ້ອນຫຼັງ(ກໍລະນີສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້)
ເອກະສານໃນປີີ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ເກີນ 1 – 3 ປີີ 200.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ເກີນ 3 – 5 ປີ 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ເກີນ 5 ປີຂື້ນໄປ 1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ກວດສອບພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ແຈ້ງຕອບການສອບຖາມພິເສດ(ທາງກົດໜາຍ) 50.000 ກີບ
ຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດສອບຕ່າງປະເທດ 100.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ 1 – 5 ປີ 5.000 ກີບ/ໃບ
ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ-ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ບໍ່ເກັບ
ໃບຢັ້ງຢືນໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ບໍ່ເກັບ
ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ໂອນເງິນພາຍໃນ
ອອກແຊັກເງິນສົດ 20.000 ກີບ/ໃບ
ຢັ້ງຢືນແຊັກ (ວີຊາແຊັກ) 20.000 ກີບ/ໃບ
ອອກແຊັກໃບໃໜ່ (ແທນໃບເກົ່າ) 20.000 ກີບ/ໃບ
ແຈ້ງງົດຈ່າຍແຊັກ (ເຈົ້າຂອງບັນຊີ) 20.000 ກີບ/ໃບ
ອອກໃບຢັ້ງຢືນແຊັກຮຽກເກັບບໍ່ໄດ້(ແຊັກເດັ້ງ) 50.000 ກີບ/ໃບ
ຮັບໂອນເງິນມາຈາກທະນາຄານອື່ນໂດຍແຟ໋ກ,ອາວີ,ແຊັກ ອື່ນໆພາຍໃນປະເທດເພື່ອເຂົ້າບັນຊ 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ແຊັກພາຍໃນ(ຮຽກເກັບບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນມື້ຕໍ່ມາ) 0,2%/ວົງເງິນ ຕໍ່າສຸດ 50.000 ກີບ
ມອບ-ຖອນເງິນ ຈາກບັນຊີໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ(ກໍລະນີເຈົ້າຂອງບັນຊີເຄື່ອນໄຫວເອງ) ບໍ່ເກັບ
ການບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບັນຊີໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບັນຊີ ຕ່າງແຂວງ 5.000 ກີບ, 1$, 20 ບາດ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບໍ່ມີບັນຊີ 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ມີບັນຊີຕ່າງແຂວງ 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ມີບັນຊີແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ບໍ່ມີບັນຊີ 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ໂອນເງິນຈາກສາຂາ/ໜ່ວຍເພື່ອອອກແຊັກໄປທະນາຄານອື່ນ 20.000 ກີບ, 3$, 100 ບາດ
ດັດແກ້ຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ໂອນເງິນດ່ວນ NPS ສະເພາະລູກຄ້າ
ໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ 25.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ຮັບໂອນຈາກທະນາຄານອື່ນເຂົ້າບັນຊີ 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ
100.000.000  ກີບ 10.000 ໂດລາ 500.000 ບາດ ລົງມາ 15.000 ກີບ, 2$, 60 ບາດ
100.000.001-500.000.000ກີບ10.001-50.000ໂດລາ,500.001-1.000.000 ບາດ 30.000 ກີບ, 4$, 120 ບາດ
500.000.001-1.000.000.000ກີບ,50.001-1000.000 ໂດລາ, 1.000.001-3.000.000 ບາດ 50.000 ກີບ, 6$, 200 ບາດ
1.000.000.001-5.000.000.000ກີບ100.001-500.000ໂດລາ,3.000.001-5.000.000 ບາດ 100.000 ກີບ, 12$, 40 ບາດ
5.000.000.000 ກີບ 500.000 ໂດລາ 5.000.000 ບາດຂື້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25$, 800 ບາດ
ໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນໂດຍການອອກແຊັກ,ຢັ້ງຢືນແຊັກ ແລະ NPS
100.000.000 ກີບ 10.000ໂດລາ 500.000 ບາດ ລົງມາ 15.000 ກີບ, 2$, 60 ບາດ
100.000.001-500.000.000 ກີບ 10.001-50.000 ໂດລາ 500.001-1.000.000 ບາດ 20.000 ກີບ, 3$, 80 ບາດ
500.000.001-1.000.000.000 ກີບ50.001-1000.000 ໂດລາ 1.000.001-3.000.000ບາດ 30.000 ກີບ, 4$, 100 ບາດ
1.000.000.001-5.000.000.000ກີບ100.001-500.000ໂດລາ3.000.001-5.000.000 ບາດ 40.000 ກີບ, 5$, 150 ບາດ
5.000.000.000ກີບ500.000ໂດລາ 5.000.000 ບາດຂື້ນໄປ 50.000 ກີບ, 6$, 200 ບາດ
ຮັບເງິນໂອນມາຈາກທະນາຄານຫຼືສະຖາບັນການເງິນອື່ນພາຍໃນປະເທດເພື່ອຖອນເງິນສົດ 0,01%ຕໍ່າສຸດ50.000 ກີບ
0,1% ຕໍ່າສຸດ 6$
0,1%ຕໍ່າສຸດ200 ບາດ
ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຈາກບັນຊີໜື່ງໄປຫຼາຍບັນຊີ
ໂອນເຂົ້າບັນຊີໃນແຂວງດຽວກັນ-ເງິນຝາກ 1.000 ກີບ, 0,2$, 5 ບາດ
ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ 2.000 ກີບ, 0,4$, 10 ບາດ
ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກທະນາຄານອື່ນມາໂອນ
ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 5.000 ກີບ, 0,1$, 2,5 ບາດ
ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ
ໂອນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ ຜ່ານ ATMຫຼື Mobile Banking
ວົງເງິນສະສົມ 10,000,000 ກີບ/ເດືອນ ບໍ່ເກັບ
ວົງເງິນສະສົມເກີນ10,000,000ກີບ/ເດືອນແຕ່ຈໍານວນເງິນໂອນຕໍ່າກວ່າ30,000,000ກີບ/ຄັ້ງ 2.000ກີບ/ລາຍການ
ຈໍານວນເງິນໂອນ30,000,000-50,000,000ກີບ/ຄັ້ງ 3.000ກີບ/ລາຍການ
ຈໍານວນເງິນໂອນຫຼາຍກວ່າ50,000,000ກີບ/ຄັ້ງ 4.000ກີບ/ລາຍການ
ຄ່າບໍລິການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ໂອນເງິນປະເທດ
ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ  
ຊື້ແຊັກເງິນສົດ(ແຊັກເດີນທາງ)ຈ່າຍເປັນກີບ 2% ຕໍ່າສຸດ 2$ ສຸງສຸດ 400$
ຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຈ່າຍເປັນກີບ 2% ຕໍ່າສຸດ 3$ ສຸງສຸດ 400$
ຮັບຊື້ແຊັກທີ່ນໍາສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 0,5% ຕໍ່າສຸດ 5$ ສູງສຸດ 500$
ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ SWIFT
ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ  
ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT 0,1% ຕໍ່າສຸດ 3$ ສຸງສຸດ 700$,
0,05%ຕໍ່າສຸດ 60 ບາດ ສຸງສຸດ7.000 ບາດ
ໂອນເງິນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ 0,1%ຕໍ່າສຸດ 3$ ສູງສຸດ700$,
0,1%ຕໍ່າສຸດ150 ບາດ, ສຸງສຸດ10.000 ບາດ
+ຄ່າທໍານຽມອອກແຊັກໂອນພາຍໃນ100
ໂອນເງີນເຂົ້າ-ອອກມາຈາກຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFTຂອງສະຖາບັນການເງິນແລະທະນາຄານທຸລະກິດ(MT202) 0,05%ຕໍ່າສຸດ50,000 ກີບ,
ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ
+ຄ່າໂອນສາຍSWIFT 250.000 ກີບ
ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT  
ໂອນອອກເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 0,1% ຕໍ່າສຸດ 5$ ສູງສຸດ 700$+ຄ່າສາຍ 15$
ໂອນອອກເປັນເງິນບາດ  
ໂອນອອກບໍ່ເກີນ 5.000.000 ບາດ 0,25%ຕໍ່າສຸດ200ບາດ,ສຸງສຸດ500ບາດ,
Charge Our 1.300 ບາດ
ໂອນອອກວົງເງິນເກີນ 5.000.001 ບາດຂື້ນໄປ 0,05% ສຸງສຸດ 5.000ບາດ,
Charge Our 0,05% ສຸງສຸດ 5.000ບາດ
+ຄ່າທຳນຽມທະນາຄານປາຍທາງ
ດັດແກ້/ລົບລ້າງໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 20$/ຄັ້ງ , 600ບາດ/ຄັ້ງ
ທວງສາຍເງີນໂອນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 10$/ຄັ້ງ , 300ບາດ/ຄັ້ງ
ສົ່ງເງິນຄືນທະນາຄານຕົ້ນທາງ 10$/ຄັ້ງ , 300ບາດ/ຄັ້ງ
ການໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທກສ
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງ 2 ຝ່າຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ທສກ ໂອນເງິນຂາເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າສະກຸນເງິນກີບຢູ່ ທສກ ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ
ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທະນາຄານກະສິກຳຫວຽດນາມ
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງ 2 ຝ່າຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານລະບົບ Western Union
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ ອີງຕາມລະບຽບຂອງ Western Union(ບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ)
ໂອນເງິນຂາອອກ ອີງຕາມລະບຽບຂອງ Western Union
ຄ່າບໍລິການບັດ ATM
ເປີດນໍາໃຊ້ບັດໃໜ່ ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ 40.000 ກີບ, 6$ , 180 ບາດ
ຂໍອອກບັດໃໜ່ 20.000 ກີບ/ບັດ
ຂໍອອກບັດໃໜ່(ກໍລະນີບັດແຕກຫັກ-ເສຍຫາຍ) 20.000 ກີບ/ບັດ
ຂໍອອກລະຫັດໃໜ່ 10.000 ກີບ/ບັດ
ຂໍອອກບັດດ່ວນ 50.000 ກີບ/ບັດ
ເພີ່ມເລກບັນຊີເຂົ້າໃນບັດ 10.000 ກີບ/ບັນຊີ
ຄ່າບໍລິການບັດລາຍເດືອນ
ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ 5.000 ກີບ, 0,8$ , 20 ບາດ
ສໍາລັບພະນັກງານລັດ, ອົງກອນ 3,000 ກີບ
ສໍາລັບພະນັກງານເສຍອົງຄະ,ບໍານານ,ນັກຮຽນ 2,000 ກີບ
ເປີດນໍາໃຊ້ບັດຄືນໃໜ່(ກໍລະນີບັດຖືກງົດການນໍາໃຊ້ຄ່າທຳນຽມຄ້າງຊໍາລະ) 10.000 ກີບ, 2$ , 50 ບາດ
ບໍລິການ SMS Banking
ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ 5.000 ກີບ, 0,8$ , 20 ບາດ
ສໍາລັບພະນັກງານລັດ, ອົງກອນ 3,000 ກີບ
ສໍາລັບພະນັກງານເສຍອົງຄະ,ບໍານານ,ນັກຮຽນ 2,000 ກີບ
ຄ່າເບີ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ຕູ້ ATM
ບໍ່ເກີນ  7 ວັນ 20.000 ກີບ
ເກີນ 7 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ 40.000 ກີບ
ເກີນ 30 ວັນຂື້ນໄປ 80.000 ກີບ
ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ
ແບບພິມຂອງ ທສກ 30.000 ກີບ/ຫົວ
ຄ່າອັດສໍາເນົ່າເອກະສານ Copy 1.000 ກີບ/ໃບ
ຄ່າສົ່ງແຟັກຂອງພາກສ່ວນອື່ນມາແຟັກຜ່ານ ທສກ 10.000 ກີບ/ໃບ
Mobile Banking 5.000 ກີບ/ເດືອນ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 9.832 9.852
THB 345,39 348,00
CNY 1.524 1.534
EUR 11.452 11510
VND 0,4515 0,4594
ວັນທີ: 22-09-2021 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :