ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ຂອງ ທສກ

ຄ່າບໍລິການດ້ານເງິນຝາກ
ເປີດບັນຊີໃໜ່ທຸກປະເພດ 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ
ປັບປຸງປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າໃນບັນຊີ 10,000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ຄ່າປື້ມແຊັກ/ປື້ມຕິດຕາມບັນຊີ 50,000 ກີບ
ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັນຊີລາຍເດືອນ 4.000 ກີບ, 0.5$, 16 ບາດ
ຄ່າປິດບັນຊີ ກ່ອນ 3 ເດືອນ 40.000 ກີບ, 5$, 150 ບາດ
ເງິນຝາກປະຢັດ, ເງິນຝາກປະຈໍາ
ຄ່າປິດບັນຊີຝາກປະຢັດ ບໍ່ເກັບ
ຄ່າປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດເມື່ອຄົບສັນຍາ ບໍ່ເກັບ
ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາ ກໍລະນີທ/ຄ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍເມື່ອຄົບສັນຍາ
40.000 ກີບ, 8$, 250 ບາດ
ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາ ກໍລະນີທ/ຄ ຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນເດືອນ ຫລືເປັນງວດ 0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 100,000 ກີບ,
0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 12$,
0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 400 ບາດ
ຄ່າປື້ມຕິດຕາມບັນຊີ(ກໍລະນີປື້ມເສຍ,ສີກຂາດ,ເປີະເປື້ອນ) 20.000 ກີບ, 3$, 100 ບາດ
ພິມຕໍ່ປື້ມບັນຊີຫົວໃໜ່ກໍລະນີປື້ມເກົ່າໜົດ(ບໍ່ຈໍາແນກສາຂາ) ບໍ່ເກັບ
ໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີດຽວຫຼືຫຼາຍບັນຊີ(1ຊຸດ) 50,000 ກີບ
ພິມໃບລາຍງານບັນຊີສໍາຮອງ (Statement)
ປົກກະຕິເດືອນລະຄັ້ງ ບໍ່ເກັບ
ໃນໄລຍະ 1 - 3 ເດືອນ 10.000 ກີບ, 1 $, 40 ບາດ
ໃນໄລຍະ 3 - 12 ເດືອນ 20.000 ກີບ, 2$ , 80 ບາດ
ໃນໄລຍະ 1 - 3 ປີ 100.000 ກີບ, 12$, 400 ບາດ
ໃນໄລຍະ 3 – 10 ປີ 500.000 ກີບ, 40 $, 1200 ບາດ
10 ປີຂື້ນໄປ (ໃນກໍລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້) 1.000.000 ກີບ, 120$, 4000 ບາດ
ຂໍກວດຄືນສໍາເນົາເອກະສານຍ້ອນຫຼັງ(ກໍລະນີສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້)
ເອກະສານໃນປີີ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ເກີນ 1 – 3 ປີີ 200.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ເກີນ 3 – 5 ປີ 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ເກີນ 5 ປີຂື້ນໄປ 1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ກວດສອບພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ແຈ້ງຕອບການສອບຖາມພິເສດ(ທາງກົດໜາຍ) 50.000 ກີບ
ຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດສອບຕ່າງປະເທດ 100.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ 1 – 5 ປີ 5.000 ກີບ/ໃບ
ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ-ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ບໍ່ເກັບ
ໃບຢັ້ງຢືນໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ບໍ່ເກັບ
ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ໂອນເງິນພາຍໃນ
ອອກແຊັກເງິນສົດ 20.000 ກີບ/ໃບ
ຢັ້ງຢືນແຊັກ (ວີຊາແຊັກ) 20.000 ກີບ/ໃບ
ອອກແຊັກໃບໃໜ່ (ແທນໃບເກົ່າ) 20.000 ກີບ/ໃບ
ແຈ້ງງົດຈ່າຍແຊັກ (ເຈົ້າຂອງບັນຊີ) 20.000 ກີບ/ໃບ
ອອກໃບຢັ້ງຢືນແຊັກຮຽກເກັບບໍ່ໄດ້(ແຊັກເດັ້ງ) 50.000 ກີບ/ໃບ
ຮັບໂອນເງິນມາຈາກທະນາຄານອື່ນໂດຍແຟ໋ກ,ອາວີ,ແຊັກ ອື່ນໆພາຍໃນປະເທດເພື່ອເຂົ້າບັນຊ 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ແຊັກພາຍໃນ(ຮຽກເກັບບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນມື້ຕໍ່ມາ) 0,2%/ວົງເງິນ ຕໍ່າສຸດ 50.000 ກີບ
ມອບ-ຖອນເງິນ ຈາກບັນຊີໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ(ກໍລະນີເຈົ້າຂອງບັນຊີເຄື່ອນໄຫວເອງ) ບໍ່ເກັບ
ການບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບັນຊີໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບັນຊີ ຕ່າງແຂວງ 5.000 ກີບ, 1$, 20 ບາດ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບໍ່ມີບັນຊີ 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ມີບັນຊີຕ່າງແຂວງ 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ມີບັນຊີແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ບໍ່ມີບັນຊີ 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ໂອນເງິນຈາກສາຂາ/ໜ່ວຍເພື່ອອອກແຊັກໄປທະນາຄານອື່ນ 20.000 ກີບ, 3$, 100 ບາດ
ດັດແກ້ຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ໂອນເງິນດ່ວນ NPS ສະເພາະລູກຄ້າ
ໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ 25.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ຮັບໂອນຈາກທະນາຄານອື່ນເຂົ້າບັນຊີ 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ
ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ
100.000.000  ກີບ 10.000 ໂດລາ 500.000 ບາດ ລົງມາ 15.000 ກີບ, 2$, 60 ບາດ
100.000.001-500.000.000ກີບ10.001-50.000ໂດລາ,500.001-1.000.000 ບາດ 30.000 ກີບ, 4$, 120 ບາດ
500.000.001-1.000.000.000ກີບ,50.001-1000.000 ໂດລາ, 1.000.001-3.000.000 ບາດ 50.000 ກີບ, 6$, 200 ບາດ
1.000.000.001-5.000.000.000ກີບ100.001-500.000ໂດລາ,3.000.001-5.000.000 ບາດ 100.000 ກີບ, 12$, 40 ບາດ
5.000.000.000 ກີບ 500.000 ໂດລາ 5.000.000 ບາດຂື້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25$, 800 ບາດ
ໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນໂດຍການອອກແຊັກ,ຢັ້ງຢືນແຊັກ ແລະ NPS
100.000.000 ກີບ 10.000ໂດລາ 500.000 ບາດ ລົງມາ 15.000 ກີບ, 2$, 60 ບາດ
100.000.001-500.000.000 ກີບ 10.001-50.000 ໂດລາ 500.001-1.000.000 ບາດ 20.000 ກີບ, 3$, 80 ບາດ
500.000.001-1.000.000.000 ກີບ50.001-1000.000 ໂດລາ 1.000.001-3.000.000ບາດ 30.000 ກີບ, 4$, 100 ບາດ
1.000.000.001-5.000.000.000ກີບ100.001-500.000ໂດລາ3.000.001-5.000.000 ບາດ 40.000 ກີບ, 5$, 150 ບາດ
5.000.000.000ກີບ500.000ໂດລາ 5.000.000 ບາດຂື້ນໄປ 50.000 ກີບ, 6$, 200 ບາດ
ຮັບເງິນໂອນມາຈາກທະນາຄານຫຼືສະຖາບັນການເງິນອື່ນພາຍໃນປະເທດເພື່ອຖອນເງິນສົດ 0,01%ຕໍ່າສຸດ50.000 ກີບ
0,1% ຕໍ່າສຸດ 6$
0,1%ຕໍ່າສຸດ200 ບາດ
ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຈາກບັນຊີໜື່ງໄປຫຼາຍບັນຊີ
ໂອນເຂົ້າບັນຊີໃນແຂວງດຽວກັນ-ເງິນຝາກ 1.000 ກີບ, 0,2$, 5 ບາດ
ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ 2.000 ກີບ, 0,4$, 10 ບາດ
ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກທະນາຄານອື່ນມາໂອນ
ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 5.000 ກີບ, 0,1$, 2,5 ບາດ
ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ
ໂອນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ ຜ່ານ ATMຫຼື Mobile Banking
ວົງເງິນສະສົມ 10,000,000 ກີບ/ເດືອນ ບໍ່ເກັບ
ວົງເງິນສະສົມເກີນ10,000,000ກີບ/ເດືອນແຕ່ຈໍານວນເງິນໂອນຕໍ່າກວ່າ30,000,000ກີບ/ຄັ້ງ 2.000ກີບ/ລາຍການ
ຈໍານວນເງິນໂອນ30,000,000-50,000,000ກີບ/ຄັ້ງ 3.000ກີບ/ລາຍການ
ຈໍານວນເງິນໂອນຫຼາຍກວ່າ50,000,000ກີບ/ຄັ້ງ 4.000ກີບ/ລາຍການ
ຄ່າບໍລິການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ໂອນເງິນປະເທດ
ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ  
ຊື້ແຊັກເງິນສົດ(ແຊັກເດີນທາງ)ຈ່າຍເປັນກີບ 2% ຕໍ່າສຸດ 2$ ສຸງສຸດ 400$
ຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຈ່າຍເປັນກີບ 2% ຕໍ່າສຸດ 3$ ສຸງສຸດ 400$
ຮັບຊື້ແຊັກທີ່ນໍາສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 0,5% ຕໍ່າສຸດ 5$ ສູງສຸດ 500$
ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ SWIFT
ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ  
ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT 0,1% ຕໍ່າສຸດ 3$ ສຸງສຸດ 700$,
0,05%ຕໍ່າສຸດ 60 ບາດ ສຸງສຸດ7.000 ບາດ
ໂອນເງິນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ 0,1%ຕໍ່າສຸດ 3$ ສູງສຸດ700$,
0,1%ຕໍ່າສຸດ150 ບາດ, ສຸງສຸດ10.000 ບາດ
+ຄ່າທໍານຽມອອກແຊັກໂອນພາຍໃນ100
ໂອນເງີນເຂົ້າ-ອອກມາຈາກຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFTຂອງສະຖາບັນການເງິນແລະທະນາຄານທຸລະກິດ(MT202) 0,05%ຕໍ່າສຸດ50,000 ກີບ,
ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ
+ຄ່າໂອນສາຍSWIFT 250.000 ກີບ
ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT  
ໂອນອອກເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 0,1% ຕໍ່າສຸດ 5$ ສູງສຸດ 700$+ຄ່າສາຍ 15$
ໂອນອອກເປັນເງິນບາດ  
ໂອນອອກບໍ່ເກີນ 5.000.000 ບາດ 0,25%ຕໍ່າສຸດ200ບາດ,ສຸງສຸດ500ບາດ,
Charge Our 1.300 ບາດ
ໂອນອອກວົງເງິນເກີນ 5.000.001 ບາດຂື້ນໄປ 0,05% ສຸງສຸດ 5.000ບາດ,
Charge Our 0,05% ສຸງສຸດ 5.000ບາດ
+ຄ່າທຳນຽມທະນາຄານປາຍທາງ
ດັດແກ້/ລົບລ້າງໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ 20$/ຄັ້ງ , 600ບາດ/ຄັ້ງ
ທວງສາຍເງີນໂອນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 10$/ຄັ້ງ , 300ບາດ/ຄັ້ງ
ສົ່ງເງິນຄືນທະນາຄານຕົ້ນທາງ 10$/ຄັ້ງ , 300ບາດ/ຄັ້ງ
ການໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທກສ
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງ 2 ຝ່າຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ທສກ ໂອນເງິນຂາເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າສະກຸນເງິນກີບຢູ່ ທສກ ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ
ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທະນາຄານກະສິກຳຫວຽດນາມ
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງ 2 ຝ່າຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານລະບົບ Western Union
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ ອີງຕາມລະບຽບຂອງ Western Union(ບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ)
ໂອນເງິນຂາອອກ ອີງຕາມລະບຽບຂອງ Western Union
I. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການຜະລິດຕະພັນບັດເອທີເອັມ.
ລຳດັບ ເນື້ອໃນຄ່າທຳນຽມບໍລິການ ສະກຸນເງິນ
ກີບ ໂດລາ ບາດ
1 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການເປີດນຳໃຊ້ບັດເອທີເອັມ:      
1.1 ເປີດນໍາໃຊ້ບັດໃໜ່ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ 40.000 5 180
1.2 ຂໍອອກບັດເສີມ 20.000 3 90
1.3 ຂໍອອກບັດໃໜ່ (ເສຍຫາຍ-ກໍລະນີບັດແຕກຫັກ) 20.000 3 90
1.4 ຂໍອອກລະຫັດໃໜ່ 10.000 2 50
1.5 ຂໍອອກບັດດ່ວນ 50.000 6 2 0 0
1. 6 ເພີ່ມເລກບັນຊີເຂົ້າໃນບັດ 10.000 2 50
1.7 ເປີດນໍາໃຊ້ບັດຄືນໃໝ່ (ກໍລະນີບັດ ຖືກງົດນໍາໃຊ້ບັດ ແລະ ຊຳລະຄ່າທໍານຽມຄ້າງຊໍາລະຕາມຈຳນວນເດືອນທີ່ຄ້າງຕົວຈິງ ) 10.000 2 50
2 ຄ່າບໍລິການນຳໃຊ້ບັດເອທີເອັມລາຍເດືອນ:      
2.1 ລູກຄ້າບຸກຄົນທົ່ວໄປ, VIP, ຕ່າງປະເທດ, ພ/ງ ທະນາຄານອື່ນ 5.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.2 ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ອົງກອນ (ມີສັນຍາບໍລິການກັບ ທສກ); ພ/ງ ທສກ; ພາກການສຶກສາ 3.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.3 ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ (ມີສັນຍາບໍລິການກັບ ທສກ) 2.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.4 ພະນັກງານເສຍອົງຄະ, ພະນັກງານບຳນານ (ມີສັນຍາບໍລິການ ກັບ ທສກ) ເກັບຕາມສັນຍາບໍລິການດ້ວຍເທວເລີ
3 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມພາຍໃນ ທສກ:  
3.1 ຈຳນວນເງິນແຕ່ 0 - 1.000.000 ກີບ/ວັນ;
0 – 100 ໂດລາ/ວັນ;
0 – 4.000 ບາດ/ວັນ.
ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ
3.2 ຈຳນວນເງິນແຕ່ 1.000.001 – 50.000.000 ກີບ/ວັນ;
101 – 5.000 ໂດລາ/ວັນ;
4.001 – 200.000 ບາດ/ວັນ.
1.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
3.3 ຈຳນວນເງິນແຕ່ 50.000.001 – 150.000.000 ກີບ/ວັນ;
5.001 – 15.000 ໂດລາ/ວັນ;
200.001 – 600.000 ບາດ/ວັນ.
5.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
3.4 ຈຳນວນເງິນແຕ່ 150.000.001 – 300.000.000 ກີບ/ວັນ;
15.001 – 30.000 ໂດລາ/ວັນ;
600.001 – 1.000.000 ບາດ/ວັນ.
8.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
3.5 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ຄັ້ງບໍ່ເກີນ 50.000.000  ກີບ/ຄັ້ງ;
5.000 ໂດລາ/ຄັ້ງ;
200.000 ບາດ/ຄັ້ງ.
3.6 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ວັນບໍ່ເກີນ 300.000.000 ກີບ/ວັນ;
30.000 ໂດລາ/ວັນ;
1.000.000 ບາດ/ວັນ.
4 ຄ່າບໍລິການຖອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມພາຍໃນສະມາຊິກ LAP NET: (ຕາມລະບຽບ LAP NET)
4.1 ຖອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຕໍ່ທຸລະກຳ 2.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
5 ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ ພາຍໃນສະມາຊິກ LAP NET (ຕາມລະບຽບ LAP NET ແຕ່ລະໄລຍະ)
5.1 ໂອນເງິນແຕ່ 1 - 1.500.000 ກີບ/ວັນ 1.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
5.2 ໂອນເງິນແຕ່ 1.500.001 - 3.000.000 ກີບ/ວັນ 2.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
5.3 ໂອນເງິນແຕ່ 3.000.001 – 5.000.000 ກີບ/ວັນ 3.500 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
5.4 ໂອນເງິນແຕ່ 5.000.001 – 10.000.000 ກີບ/ວັນ 10.000 ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
5.5 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ຄັ້ງສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10.000.000 ກີບ /ຄັ້ງ;
ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ວັນສູງສຸດບໍ່ເກີນ 50.000.000 ກີບ/ວັນ.
II. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການຜະລິດຕະພັນ SMS Banking.
ລຳດັບ ເນື້ອໃນຄ່າທຳນຽມບໍລິການ ສະກຸນເງິນ
ກີບ ໂດລາ ບາດ
1 ລົງທະບຽນນຳໃຊ້: ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ
2 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການລາຍເດືອນ:      
2.1 ລູກຄ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ:      
2.1.1  ລູກຄ້າບຸກຄົນທົ່ວໄປ, VIP 5.000/ບັນຊີ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.1.2 ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ອົງກອນ, ນັກສຶກສາ, ພ/ງ ທສກ, ກຸ່ມການສຶກສາ 3.000/ບັນຊີ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.1.3 ພະນັກງານເສຍອົງຄະ, ບໍານານ, ນັກຮຽນ 2.000/ບັນຊີ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.1.4 ລູກຄ້າບໍລິສັດນິຕິບຸກຄົນ 10.000/ບັນຊີ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.2 ລູກຄ້າບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ:      
2.2.1 ບຸກຄົນ, ລູກຄ້າທົ່ວໄປ, ລາຍກຸ່ມ, ໂຄງການ, ອົງການ, ພະແນກການຕ່າງໆ 5.000/ບັນຊີ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.2.2 ລູກຄ້າບໍລິສັດນິຕິບຸກຄົນ 10.000/ບັນຊີ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2.3 ຝາກປະຈຳ ບໍ່ເກັບ
III. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການຜະລິດຕະພັນ Mobile Banking.
ລຳດັບ ເນື້ອໃນຄ່າທຳນຽມບໍລິການ ສະກຸນເງິນ
ກີບ ໂດລາ ບາດ
1 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການນຳໃຊ້ Mobile Banking  
1.1 ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ຫລື ຍົກເລີກ: ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ
1.2 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການລາຍເດືອນ: ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ
1.3 ຂໍຕັ້ງລະຫັດຄືນໃຫມ່ (ລືມລະຫັດ) 5.000/ຄັ້ງ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
1.4 ຂໍຕັ້ງຄຳຖາມລັບຄືນໃຫມ່ (ລືມຄຳຕອບ) 5.000/ຄັ້ງ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
1.5 ຂໍປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ ເບີໂທ, ອີແມລ ຄືນໃຫມ່ 5.000/ລາຍການ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
1.6 ດັດແກ້ລາຍການໂອນ, ລາຍການຊຳລະຄ່າສາລະນຸປະໂພກແລະ ອື່ນໆ 10.000/ລາຍການ ທຽບເທົ່າກີບ ທຽບເທົ່າກີບ
2 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນ ທສກ  
2.1 ຈຳນວນເງິນແຕ່ 0 - 1.000.000 ກີບ/ວັນ;
0 – 100 ໂດລາ/ວັນ;
0 – 4.000 ບາດ/ວັນ.
ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ
2.2 ຈຳນວນເງິນແຕ່ 1.000.001 – 50.000.000 ກີບ/ວັນ;
101 – 5.000 ໂດລາ/ວັນ;
4.001 – 200.000 ບາດ/ວັນ.
1.000 0,30 4
2.3 ຈຳນວນເງິນແຕ່ 50.000.001 – 150.000.000 ກີບ/ວັນ;
5.001 – 15.000 ໂດລາ/ວັນ;
200.001 – 600.000 ບາດ/ວັນ.
5.000 0,50 20
2.4 ຈຳນວນເງິນແຕ່ 150.000.001 – 300.000.000 ກີບ/ວັນ;
15.001 – 30.000 ໂດລາ/ວັນ;
600.001 – 1.000.000 ບາດ/ວັນ.
8.000 0,80 30
2.5 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ຄັ້ງບໍ່ເກີນ 50.000.000ກີບ /ຄັ້ງ; 5.000 ໂດລາ/ຄັ້ງ; 200.000 ບາດ/ຄັ້ງ.
2.6 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ວັນບໍ່ເກີນ 300.000.000 ກີບ/ວັນ;
30.000 ໂດລາ/ວັນ;
1.000.000 ບາດ/ວັນ.
IV. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການເຊື່ອມໂຍງບໍລິການຮັບຊໍາລະຄ່າສາລະນຸປະໂພກ ແລະ ອື່ນໆ.
1 ຄ່າພັດທະນາເຊື່ອມໂຍງ (ເສຍຄັ້ງດຽວ) 5.000.000 ກີບ
2 ບໍລິການຜ່ານເຄົາເຕີ້ຕໍ່ທຸລະກຳ 5.000 (ຕາມການຕົກລົງກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ)
3 ຊຳລະແບບອັດຕະໂນມັດຕໍ່ທຸລະກຳ 8.000 (ຕາມການຕົກລົງກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ)
4 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈຳປີ ບໍ່ເກັບ
V. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການກະເປົ໋າເງິນອີເລັກໂຕຼນິກ (M-Money, U-Money).
ລຳດັບ ເນື້ອໃນຄ່າທຳນຽມບໍລິການ ສະກຸນເງິນກີບ
1 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າ-ອອກ (Transfer In, Transfer Out ) ຫຼື ມອບເງິນສົດ (Cash In to E-Wallet)
1.1 ວົງເງິນແຕ່ 5.000 ຫາ 1.500.000 ກີບຕໍ່ທຸລະກຳ. 1.000
1.2 ວົງເງິນແຕ່ 1.500.001 ຫາ 3.000.000 ກີບຕໍ່ທຸລະກຳ. 2.000
1.3 ວົງເງິນແຕ່  3.000.001 ຫາ 5.000.000 ກີບຕໍ່ທຸລະກຳ. 3.000
1.4 ວົງເງິນແຕ່ 5.000.001 ຫາ 10.000.000 ກີບຕໍ່ທຸລະກຳ. 4.000
1.5 ວົງເງິນແຕ່ 10.000.001 ຂຶ້ນໄປ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 20.000.000 ກີບ ຕໍ່ທຸລະກຳ (ສຳລັບລູກຄ້າ). 6.000
1.6 ວົງເງິນແຕ່ 20.000.001 ຂຶ້ນໄປ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 50.000.000 ກີບ ຕໍ່ທຸລະກຳ (ສຳລັບຕົວແທນ). 7.000
1.7 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ຄັ້ງບໍ່ເກີນ 20.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ ສຳລັບລູກຄ້າ.
1.8 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ຄັ້ງບໍ່ເກີນ 50.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ ສຳລັບຕົວແທນ.
1.9 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳວັນຄັ້ງສູງສຸດ 50.000.000 ກີບ/ວັນ.
2 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການຖອນສົດ (Cash Out from E-Wallet).
2.1 ວົງເງິນແຕ່ 5.000 ຫາ 1.500.000 ກີບ. 5.000
2.2 ວົງເງິນແຕ່ 1.500.001 ຫາ 3.000.000 ກີບ. 6.000
2.3 ວົງເງິນແຕ່ 3.000.001 ຫາ 5.000.000 ກີບ. 7.000
2.4 ວົງເງິນແຕ່ 5.000.001 ຫາ 10.000.000 ກີບ. 8.000
2.5 ວົງເງິນແຕ່ 10.000.001 ຂຶ້ນໄປ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30.000.000 ກີບ. 10.000
2.6 ຖອນເງິນຈາກ E-Wallet ເອົາເງິນສົດສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ ບໍ່ເກີນ 10 . 000 . 000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ.
2.7 ຖອນເງິນຈາກ E-Wallet ເອົາເງິນສົດສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ ບໍ່ເກີນ 3 0 . 000 . 000 ກີບ ຕໍ່ວັນ.
VI. ຄ່າທໍານຽມບໍລິການທະນາຄານໂຕແທນ (Agency Banking).
ລຳດັບ ເນື້ອໃນຄ່າທຳນຽມບໍລິການ ສະກຸນເງິນ
ກີບ ໂດລາ ບາດ
1 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການມອບເງິນສົດ, ໂອນ, ຖອນ ບັນຊີ ທສກ (ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ)
1.1 ວົງເງິນບໍ່ເກີນ 20.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ;
2.000 ໂດລາ/ຄັ້ງ;
80.000 ບາດ/ຄັ້ງ.
10.000 2 50
1.2 ວົງເງິນແຕ່ 20.000.001 – 50.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ;
2.001 – 5.000 ໂດລາ/ຄັ້ງ;
80.001 – 200.000 ບາດ/ຄັ້ງ.
15.000 3 70
1.3 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ຄັ້ງບໍ່ເກີນ 50.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ;
5.000 ໂດລາ/ຄັ້ງ;
200.000 ບາດ/ຄັ້ງ .
1.4 ວົງເງິນເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ວັນບໍ່ເກີນ 50.000.000 ກີບ/ວັນ;
5.000 ໂດລາ/ວັນ;
200.000 ບາດ/ວັນ.
2 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ (ສຳລັບພະນັກງານບຳນານ, ເສຍອົງຄະ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານ ທສກ).
  • ມອບ, ໂອນ ເກັບຕາມລະບຽບຄືລູກຄ້າທົ່ວໄປ.
  • ຖອນ ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ
3 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ (ສຳລັບລູກຄ້າໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານ ທສກ)
  • ມອບ, ໂອນ ເກັບຕາມລະບຽບຄືລູກຄ້າທົ່ວໄປ.
  • ຖອນ ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ.
4 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການໃນການດັດແກ້ລາຍການ.      
4.1 ບັນຊີພາຍໃນ ທສກ ຕໍ່ທຸລະກຳ. 10.000    
VII. ຄ່າທຳນຽມບໍລິການສຳລັບບັນຊີສຳຮອງແບບອອນລາຍ (Statement Online).
ລຳດັບ ເນື້ອໃນຄ່າທຳນຽມບໍລິການ ສະກຸນເງິນ
ກີບ ໂດລາ ບາດ
1 ຄ່າທຳນຽມບໍລິການລາຍເດືອນ:  
1.1 ບັນຊີສຳຮອງແບບອອນລາຍຕໍ່ 1 ບັນຊີ 20.000 3 100
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 13.252 13.278
THB 424,57 427,78
CNY 1.982 2.002
EUR 14.074 14.144
VND 0,6101 0,6180
ວັນທີ: 23-05-2022 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :