ການບໍລິການໂອນເງິນ

ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ:

 • ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ - ບັນຊີ: ລູກຄ້າມີບັນຊີ ທສກ ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າ ທສກເຊິ່ງປາຍທາງສາມາດຮັບເງິນໄດ້ທັນທີ.
 • ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ - ມີບັນຊີ: ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີນຳ ທສກ ແຕ່ສາມາດນຳເງິນສົດ, ແຊັກ ທະນາຄານອື່ນ...ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີ ທສກ ເຊິ່ງປາຍທາງສາມາດຮັບເງິນໄດ້ທັນທີ.
 • ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ - ບໍ່ມີບັນຊີ: ລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີ ທສກ ໂອນໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍຜ່ານເລກບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ອື່ນໆ...ເຊິ່ງປາຍທາງສາມາດຮັບເງິນໄດ້ພາຍໃນ 15 ນາທີ.
 • ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ - ບໍ່ມີບັນຊີ: ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີນຳ ທສກ ແຕ່ສາມາດນຳເງິນສົດ, ແຊັກ ທະນາຄານອື່ນ ໂອນໃຫ້ລູກຄ້າປາຍທາງ ໂດຍໂອນຜ່ານເລກບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງປາຍທາງສາມາດຮັບເງິນໄດ້ພາຍໃນ 15 ນາທີ.
 • ການບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຈາກບັນຊີໜື່ງໄປ ຫຼາຍບັນຊີ: ລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີ ທສກ ສາມາດມານຳໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີໜຶ່ງຫາຫຼາຍບັນຊີ ເຊັ່ນ : ການໂອນຊຳລະເງິນເດືອນ ແລະ ອື່ນໆ...
 • ໂອນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນອື່ນ:

 • ໂອນເງິນດ່ວນ RTGS ສະເພາະລູກຄ້າ : ທສກ ໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ ປາຍທາງຕ້ອງມືບັນຊີ, ທສກ ຮັບໂອນຈາກທະນາຄານອື່ນເຂົ້າບັນຊີ ທສກ.
 • ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີ ຫຼືໂອນຕໍ່ໄປ ທະນາຄານອື່ນດ້ວຍການອອກແຊັກ, ຢັ່ງຢືນແຊກ (ວິຊ້າແຊກ) ແລະ ອື່ນໆ.
 • ຮັບໂອນຈາກທະນາຄານອື່ນໂດຍແຟັກ,ອາວີ, ແຊັກ, ແລະ ອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີ ທສກ.
 • ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ:

 • ຊື້ແຊັກເງິນສົດ(ແຊັກເດີນທາງ)ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ.
 • ຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຈ່າຍເປັນເງິນກີບ.
 • ຮັບຊື້ແຊັກທີ່ນຳສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
 • ໂອນລະຫວ່າງປະເທດ:

 • ໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານລະບົບ Western Union.
 • ໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຫາ ທະນາຄານ ກະສິກຳຫວຽດນາມ (ຊຳລະສະສາງລະຫວາງຊາຍແດນ).
 • ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານ SWIFT
 • ໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທກສ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດໄທ
 • ຄຸນລັກສະນະ:

  ທະນາຄານການສົ່ງເສິມກະສິກຳຕອບສະໜອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນ ໄປ ປະເທດໄທ ເພື່ອຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າຮ່ຳຮຽນ, ຄ່າປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະຊັດເຈນຜ່ານເຄືອຂ່າຍທະນາຄານຕົວແທນ ຂອງ ທສກ ຢູ່ປະເທດໄທ. ທ່ານສາມາດ ໂອນຜ່ານລະບົບ SWIFT ເຊິ່ງເປັນ ລະບົບມາດຕາຖານສາກົນ ທີ່ຍອມຮັບທົ່ວໂລກ
 • SWIFT Code: AGPBLALA
 • ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການໂອນເງີນໄປຕ່າງປະເທດ:

  ສໍາລັບ ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນທ່ານສາມາດໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊໍາລະ ຄ່າປິ່ນປົວ, ການສຶກສາ, ຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ ຕາມລະບຽບການທີ່ທະຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ວາງອອກ.

  ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ໂອນເງິນໄປທຸກທະນາຄານຢູ່ໃນປະເທດໄທປະເທດວອ່ງໄວ ແລະປອດໄພ.
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນສົດ ຫຼື ຫັກເງິນຈາກບັນຊີຂອງທ່ານກໍ່ໄດ້.
 • ທສກ ຍິນດີຊ່ວຍທ່ານໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອໂອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
 • ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
 • ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ສຳລັບ ບຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ພອ້ມກັບວີຊາເຂົ້າ ປະເທດລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ໝົດກຳໜົດ ພ້ອມທັງປະກອບແບບຟອມໃນການໂອນເງິນ.
 • ສຳລັບ ບຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນລາວ: ຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼືປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ທີ່ຍັງບໍ່ໝົດກຳໜົດ ພ້ອມທັງປະກອບແບບຟອມໃນການໂອນເງິນ.
 • ທະນາຄານຕົວແທນ Correspondent Bank
  Currency Bank name Country SWIFT CODE
  THB      
  1 Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives Thailand AGPBTHBKXXX
  ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
  USD 9.231 9.248
  THB 316,80 319,15
  CNY 1.367 1.393
  EUR 10.814 10.870
  VND 0,3922 0,4001
  ວັນທີ: 15-10-2020 ລາຍລະອຽດ »

  ບໍລິການ Bill Payment

  ATM Location

  ຈູດບໍລິການ ATM

  ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :