ເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຢ້ອນຫຼັງ ຂອງ ທສກ
USD THB CNY EUR VND ວັນທີ
ອັດຕາຊື້
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຊື້
(ເງິນໂອນ)
ອັດຕາຂາຍ
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຊື້
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຊື້
(ເງິນໂອນ)
ອັດຕາຂາຍ
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຊື້
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຂາຍ
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຊື້
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຂາຍ
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຊື້
(ເງິນສົດ)
ອັດຕາຂາຍ
(ເງິນສົດ)