(+85621) 713060

Fax (+85621) 713061

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສ ປ ປ ລາວ

ແບບຟອມຕິດຕໍ່ ຫຼື ສອບຖາມ ທສກ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ຜ່ານການ Scan QR Code:

ທ່ານສາມາດ Scan QR code ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັນການບໍລິການ ຂອງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ.

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :