ຜະລິດຕະພັນທາງອີເລັກໂຕຼນິກ.

ບໍລິການຕູ້ ATM ແລະ ຕູ້ຝາກ-ຖອນເງິນ CDM:

- ຈໍານວນຕູ້ ATM 129 ໜ່ວຍທົ່ວປະເທດ.
- ຕູ້ຝາກ-ຖອນເງິນ (CDM)3 ໜ່ວຍທົ່ວປະເທດ.

ຄວາມສາມາດຂອງຕູ້ ATM, ຕູ້ຝາກ-ຖອນເງິນ CDM ຝາກ-ຖອນມີ 6 ຄວາມສາມາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ຕູ້ ATM ຝາກ-ຖອນ ສາມາດຝາກໄດ້ 3 ສະກຸນເງິນຄື: ກີບ, ບາດ, ໂດລາສະຫະລັດ.
2) ສາມາດຖອນ-ໂອນເງິນ
3) ຖອນເງິນໂອນລອຍ-ໂອນລອຍ
4) ຖອນ-ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ
5) ກວດເງິນເງິນໃນບັນຊີ
6) ປ່ຽນລະຫັດບັດ ATM

ການຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM:

ທ່າ​ນສາມາດ​ຖອນ​ເງິນ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ທສກ ມື້ໜຶ່ງ​ສູງ​ສຸດ:
 • ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ 10​,000,000 ກີບ/ມື້ ແລະ ຖອນ​ໄດ້​ສູງ​ສຸດ 2,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ
 • ບັນຊີທີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເວລາຖອນເງິນສົດຈະໄດ້ຮັບເປັນເງິນກີບໂດຍຜ່ານອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ.
 • ຖອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ ATM ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼາຍທະນາຄານ 16 ທະນາຄານ:

  1) ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  2) ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
  3) ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
  4) ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
  5) ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ
  6) ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
  7) ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ
  8) ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
  9) ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງ (ໄອຊີບີຊີ)
  10) ທະນາຄານ ມາລູຮານ ເຈແປນລາວ ຈຳກັດ
  11) ທະນາຄານ ແຫ່ງ ປະເທດຈີນ ຈຳກັດ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  12) ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈຳກັດ
  13) ທະນາຄານ ສາຄອມແບ້ງ ລາວ
  14) ທະນາຄານ ເອສທີຈຳກັດ
  15) ທະນາຄານ ພາບລິກ ເບີຣາດ ມະຫາຊົນ
  16) ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ

  ການໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ທສກ:

 • ເງິນ​ກີບ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ສູງສູດ 120,000,000 ກີບ/ບັນຊີ/ຄັ້ງ.
 • ເງິນ​ກີບ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 150,000,000 ກີບ/ບັນຊີ/ມື້.
 • ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 10,000 ​ໂດ​ລາ/ບັນຊີ/ມື້.
 • ເງິນ​ບາດ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 300,000 ບາດ/ບັນຊີ/ມື້.
 • ການໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ທສກ:

 • ເງິນ​ກີບ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ສູງສູດ 120,000,000 ກີບ/ບັນຊີ/ຄັ້ງ.
 • ເງິນ​ກີບ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 150,000,000 ກີບ/ບັນຊີ/ມື້.
 • ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 10,000 ​ໂດ​ລາ/ບັນຊີ/ມື້.
 • ເງິນ​ບາດ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 300,000 ບາດ/ບັນຊີ/ມື້.
 • ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ ເອທີເອັມ ໄດ້ 13 ທະນາຄານ ຄື:

  1) ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  2) ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
  3) ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
  4) ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
  5) ທະນາຄານ ມາລູຮານ ເຈແປນລາວ ຈຳກັດ
  6) ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ
  7) ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ
  8) ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
  9) ທະນາຄານ ຊາຄອມແບ້ງ
  10) ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
  11) ທະນາຄານ ເອສທີ ຈຳກັດ
  12) ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ
  13) ທະນາຄານ ພາບລິກ ເບີຣາດ ມະຫາຊົນ

  ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ບັດ ATM:

 • ຕ້ອງເປີດ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ​ຫຼື ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ນຳ ທສກ
 • ເອກະສານ: ມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສື​ເດີນທາງ (passport) ຫຼື ປື້​ມສຳມະໂມຄົວ
 • ໝາຍເຫດ:

 • ລຸກຄ້າຕ້ອງຮັກສາຍອດເຫຼືອເງິນໃນບັນຊີຕໍ່າສຸດສໍາລັບປະເພດເງິນຝາກປະຢັດສະກຸນເງິນກີບ: 50,000 ກີບ, ສະກຸນ ເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 20 ໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດໄທ: 500 ບາດ.
 • ສໍາລັບປະເພດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນສະກຸນ ເງິນກີບ:100,000 ກີບ, ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 50 ໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດໄທ: 1,000 ບາດ.
 • ຜະລິດຕະພັນ APB Quick Mobile Banking:

  ຄວາມສາມາດຂອງ APB Quick ມີທັງໝົດ 14 ຄວາມສາມາດຄື:
  1) ກວດຍອດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ
  2) ກວດຍອດເງິນຝາກປະຈຳ
  3) ກວດຍອດບັນຊີເງິນກູ້
  4) ການໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ (ບັນຊີ ຫາ ບັນຊີ)
  5) ການໂອນລອຍພາຍໃນ ທສກ (ບັນຊີ ຫາ ບໍ່ມີບັນຊີ ສາມາດຮັບເງິນໂອນໄດ້ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ ຫຼື ຕູ້ ATM)
  6) ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ (ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ)
  7) ຊໍາລະຄ່ານ້ຳປະປາ (3 ແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຊໍາລະໄດ້ ຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ສະຫວັນນະເຂດ)
  8) ຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ
  9) ຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ
  10) ຊໍາລະຄ່າອາກອນ
  11) ຊໍາລະຄ່າໂທລະຄົມ ເບີຕື່ມເງິນ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ: M-phone, ETL, Unitel, T-Plus, ຄ່າສາຍເຊົ່າອິນເຕີເນັດ.
  12) ຊໍາລະຄ່າຜ່ອນລົດໂຄລາວ
  13) ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານQuick Pay
  14) ຊໍາລະເງິນກູ້

  SMS Banking (ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ):

  - ເຄືອຄ່າຍທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນເຄືອຂ່າຍ M-phone, ETL, Unitel, T-Plusໂດຍສາມາດເຂົ້າມາລົງທະບຽນນຳໃຊ້ SMS Bankingໄດ້ ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງ ທສກ
  - ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້:
  1 ກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີພີມ BAL1ແລ້ວສົ່ງ ໄປທີ່ໝາຍເລກ 1430 (1 ໝາຍເຖິງບັນຊີທີ 1 ຖ້າສະໝັກຫຼາຍບັນຊີ Bal2 3 4…. ຕາມລໍາດັບ)
  2 ກວດລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ 5 ຄັ້ງລ່າສຸດພີມ STM1ແລ້ວສົ່ງ ໄປທີ່ໝາຍເລກ 1430 (1 ໝາຍເຖິງບັນຊີທີ 1 ຖ້າ ສະໝັກຫຼາຍບັນຊີ STM2 3 4…. ຕາມລໍາດັບ)
  3 ກວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນພີມ EXCHແລ້ວສົ່ງ ໄປທີ່ໝາຍເລກ 1430.
  ບໍລິການຖອນເງິນດ່ວນ Fast cash ປະກອບຟອມຖອນເງິນຜ່ານ ແອັບ APB Fast cash(ປະຈຸບັນທົດລອງນຳໃຊ້ສະເພາະພະນັກງານ ທສກ ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
  ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
  USD 20.064 20.192
  THB 591,41 597,27
  CNY 2.753 2.780
  EUR 21.123 21.330
  VND 0,7980 0,8140
  ວັນທີ: 22-09-2023 ລາຍລະອຽດ »

  ບໍລິການ Bill Payment

  ATM Location

  ຈູດບໍລິການ ATM

  ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :