ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ຂອງ ທສກ

ຄຸນລັກສະນະ:

ເປັນສິນເຊື່ອເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ທສກ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ ຕາມທິດຍືນຍົງ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ.

ເປົ້າໝາຍຂອງສິນເຊື່ອ:

ສິນເຊື່ອລາຍກຸ່ມ ໝາຍເຖິງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີ່ທຳການຜະລິດປະເພດດຽວກັນ ຊຶ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ, ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໜີ້ສິນຮ່ວມກັນບົນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ ເພື່ອສະເໜີກູ້ຢືມເງິນຈາກ ທສກ.

ປະເພດສິນເຊື່ອ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື:

 • 1. ເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ
 • ເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນແມ່ນເງິນກູ້ທີ່ ທສກ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນກູ້ຢືມ ທີ່ມີໄລຍະເວລາບໍ່ເກີນ 12 ເດືອນ ຫຼື 1 ປີລົງມາ, ເງິນກູ້ປະເພດນີ້ມີຈຸດປະສົງ ໃຫ້ກູ້ຢືມເຂົ້າໃນການປູກຝັງ ແລະ ການລ້ຽງສັດນ້ອຍທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມລະດູການ ເຊັ່ນ : ການປູກເຂົ້ານາແຊງ-ນາປີ, ປູກພືດຜັກທຸກຊະນິດ, ປູກພືດຫມູນວຽນ, ການລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ເຄື່ອງມືການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຄ່າຕຽມດິນ, ແນວພັນພືດ-ສັດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາປົວສັດ, ຝຸ່ນ, ປຸ໋ຍ, ອາຫານສັດ, ແຮງງານການຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆ, ທີ່ມີວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 20.000.000 ກີບ (ຊາວລ້ານກີບ) ຕໍ່ສະມາຊິກກຸ່ມ 1 ຄົນ/ຄອບຄົວ.
 • 2. ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ
 • ເງິນກູ້ໄລຍະກາງແມ່ນເງິນກູ້ທີ່ ທສກ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນກູ້ຢືມ ທີ່ມີໄລຍະເວລາບໍ່ເກີນ 60 ເດືອນ ຫຼື5 ປີລົງມາ, ເງິນກູ້ປະເພດນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ໃຫ້ກູ້ຢືມເຂົ້າໃນການຜະລິດທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນໄລຍະຍາວເຊັ່ນ : ການຈົກໜອງປາ, ການປູກໄມ້ໃຫ້ ໝາກ, ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ, ແລະອື່ນໆ ທີ່ມີວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30.000.000 ກີບ (ສາມສິບລ້ານກີບ) ຕໍ່ສະມາຊິກກຸ່ມ 1 ຄົນ/ຄອບຄົວ.
 • 3. ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ
 • ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວແມ່ນເງິນກູ້ທີ່ ທສກ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນກູ້ຢືມທີ່ມີໄລຍະເວລາເກີນ 60 ເດືອນ ຫລື 5 ປີຂຶ້ນໄປ, ເງິນກູ້ປະເພດນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ໃຫ້ກູ້ຢືມເຂົ້າໃນການຜະລິດ ທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນໄລຍະຍາວເຊັ່ນ: ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ແລະອື່ນໆ ທີ່ມີວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30.000.000 ກີບ (ສາມສິບລ້ານກີບ) ຕໍ່ສະມາຊິກກຸ່ມ 1 ຄົນ/ຄອບຄົວ.

  ການຄ້ຳປະກັນ:

  ຊາວກະສິກອນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ (ນາຍບ້ານ) ຖ້າສະມາຊິກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງບໍ່ສາມາດຊໍາລະເງິນກູ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄືນໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານໄດ້, ສະມາຊິກທັງໝົດພາຍໃນກຸ່ມຕ້ອງໃຊ້ໜີ້ແທນຜູ້ກ່ຽວ.

  ເງື່ອນໄຂຊາວກະສິກອນຈະເຂົ້າກຸ່ມ:

 • ໜຶ່ງກຸ່ມ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຈໍານວນ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ. ໃນນັ້ນ, ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຕ້ອງ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສະມາຊິກ ຈໍານວນ 2 ຄົນ, ເພືຶ່ອມາເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມ 1 ຄົນ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກຸ່ມ 1 ຄົນ.
 • ສັນຊາດລາວ.
 • ມີສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
 • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
 • ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດເຕັມສ່ວນ,ຕາມກົດໝາຍ (ມີອາຍຸ 18ປີຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ເປັນຄົນບ້າ ເສຍຈິດ).
 • ເປັນຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນທາງດ້ານທືນຮອນ.
 • ເປັນຜູ້ປະກອບອາຊີບໃນການຜະລິດກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງກະສິກຳ.
 • ເປັນຄົນຊື່ສັດ, ດຸໝັ່ນ, ອົດທົນໃນວຽກງານ ແລະ ປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍ.
 • ບໍ່ເປັນຄົນ ຫຼີ້ນການພະນັນ, ຕິດເຫລົ້າ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນໄລຍະພາກໂທດ.
 • ບໍ່ມີໜີ້ສິນຢູ່ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໜີ້ສິນນອກລະບົບ.
 • ເອກະສານທີ່ລູກຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ:

 • ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມເງິນລູກຄ້າຂຽນດ້ວຍຕົວເອງ.
 • ໃບສະໝັກຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸ່ມ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ຫົວໜ້າກຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກ ພ້ອມຕິດຮູບ 3 x 4) ຈຳນວນ 1 ໃບ.
 • ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ.
 • ຈຸດປະສົງ:

 • ເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄປຕາມແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນເທື່ອລະກ້າວ.
 • ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສະໜອງສິນເຊື່ອຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍຄື : ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ພະນັກງານທີ່ມີເງິນເດືອນຊຳລະຜ່ານ ທສກ, ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນເຂົ້າໃນທຸລະກິດຂອງຕົນ (ຍົກເວັ້ນພະນັກງານທະນາຄານ)
 • ຫຼັກຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ:

  ເງິນຝາກທະນາຄານ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ເງິນເດືອນ ແລະ ທີ່ດິນ-ສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງຜູ້ສະເໜີຂໍກູ້ຢືມເງິນ ຫຼື ເປັນສິນສົມສ້າງຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໃນກໍລະນີ ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນເງິນເດືອນແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຄື : ເອົາເງິນເດືອນທີ່ຈະເກີດຂື້ນທີ່ແນ່ນອນໃນຕໍ່ໜ້າຂອງແຕ່ລະເດືອນມາຄູນໃຫ້ໄລ ຍະເວລາຂອງການກູ້ຢືມເງິນ, ເພື່ອຮັບຮອງເປັນມູນຄ່າຂອງການຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ (ກໍລະນີເອົາເງິນເດືອນຄ້ຳປະກັນອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເຊັນຮັບປະກັນໃນການຊຳລະໜີ້ແທນຜູ້ກ່ຽວ) ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

  ວົງເງິນ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການຊໍາລະເງິນກູ້:

 • ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 50.000.000 ກີບ, (ຫ້າສິບລ້ານກີບ), ເພື່ອປ່ອຍກູ້ເປັນທຶນໜູນວຽນ ແລະ ຊື້ອຸປະກອນຕ່າງໆ.
 • ໄລຍະເວລາໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 36 ເດືອນ ຫຼື 3 ປີລົງມາ, ໂດຍໃຫ້ອີງໃສ່ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຕົວຈິງ.
 • ລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍຕ້ອງເປີດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ເພື່ອຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຕາມການຕົກລົງຮ່ວມກັນໄວ້ ຢູ່ໃນສັນຍາກູ້ຢືມເງິນເຊັ່ນ :
 • - ຊຳລະຕົ້ນທຶນ : ເປັນອາທິດ, ເປັນເດືອນ, ເປັນ 3 ເດືອນ ຫຼື 9 ເດືອນ, ອີງຕາມການຕົກລົງຮ່ວມກັນ ລະຫ່ວາງ ທສກ ແລະ ລູກຄ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົວຈິງ.
 • - ຊຳລະດອກເບ້ຍ : ເປັນເດືອນ, ອີງຕາມລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າ (ຕ້ອງລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ).
 • ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຂໍສິນເຊື່ອ:

 • ສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 65 ປີ.
 • ມີສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
 • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
 • ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດເຕັມສ່ວນ, ຕາມກົດໝາຍ (ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ເປັນຄົນບ້າເສຍຈິດ).
 • ເປັນຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນທາງດ້ານທືນຮອນ.
 • ເປັນຜູ້ປະກອບອາຊີບໃນການຜະລິດກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ, ບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ເປັນຄົນຊື່ສັດ, ດຸໝັ່ນ, ອົດທົນໃນວຽກງານ ແລະ ປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍ.
 • ບໍ່ເປັນຄົນຫຼີ້ນການພະນັນ, ຕິດເຫລົ້າ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນໄລຍະພາກໂທດ.
 • ບໍ່ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຢູ່ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໜີ້ສິນນອກລະບົບ.
 • ສຳລັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ.
 • ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ:

 • ແບບຟອມທີ 1: ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມເງິນ
 • ແບບຟອມທີ 2: ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ)
 • ແບບຟອມທີ 3: ໃບສະຫລຸບລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ
 • ແບບຟອມທີ 4: ໃບສະຫລຸບຖານະການເງິນ
 • ແບບຟອມທີ 5: ໃບມອບສິດ (ສະເພາະພະນັກງານ)
 • ແບບຟອມທີ 6: ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ (ສະເພາະພະນັກງານ)
 • ແບບຟອມທີ 7: ໃບຢັ້ງຢືນມອບຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ (ກໍລະນີຫລັກຊັບເປັນຂອງຄົນອື່ນ)
 • ແບບຟອມທີ 8: ໃບປະເມີນລາຄາຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້
 • ແບບຟອມທີ 9: ບົດຄົ້ນຄ້ວາຂໍອະນຸມັດເງິນກູ້
 • ຈຸດປະສົງ:

  ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສະໜອງສິນເຊື່ອຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດເຊັ່ນ : ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ອຸດສາຫະກຳ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະອື່ນໆ ແລະ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບັນດາບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍວິສາຫະກິດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ທສກ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ.

  ປະເພດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ.:

  ສິນເຊື່ອລາຍບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍວິສາຫະກິດ, ສຳລັບເງິນກູ້ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດ ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ, ມີໃບຕາດິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕ້ອງອອກຊື່ຜູ້ກູ້ຢືມ, ອອກຊື່ຜູ້ອື່ນ, ເຄືອຍາດ (ພໍ່ແມ່) ຕ້ອງມີໃບມອບສິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ໃບຕາດິນຂອບທອງ, ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມເກີນກວ່າ 50.000.000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນຕ້ອງມີມູນຄ່າສູງກວ່າວົງເງິນກູ້ທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍ ທສກ.

  ຫຼັກຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ:

  ທຸກປະເພດເງິນກູ້ ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນຢ່າງພຽງພໍເຊັ່ນ : ຫຼັກຊັບທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນຝາກ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຢັ້ງຢືນຈາກຮ້ານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື; ປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງປະເພດຕ່າງໆຕ້ອງມີມູນຄ່າສູງກ່ອນເງິນກູ້ (ໃບຕາດິນຂອບທອງ).

  ລາຍການໜັງສືຄ້ຳປະກັນ:

 • 1 ໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ: FINANCIAL SUPPORTING
 • 2 ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ ການເປີດຊອງປະມູນ: BID SECURITY
 • 3 ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ ການປະຕິບັດສັນຍາ: PERFORMANCE BANK GUARANTEE
 • 4 ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ ການເບີກເງິນລ່ວງຫນ້າ: BANK GUARANTEE FOR ADVANCE PAYMENT
 • 5 ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ຜົນງານ(ຄ້ຳປະກັນຄຸນນະພາບ): LETTER OF WARRANTEE GUARANTEE
 • ດ້ານຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ:

  ປະເພດຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ສຳລັບການອອກຫນັງສືຄ້ຳປະກັນແມ່ນຄືກັນກັບການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ແຕ່ການຄ້ຳປະກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນຄ້ຳປະກັນດ້ວຍເງິນສົດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າທຸກດ້ານຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.

  ເອກະສານທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງປະກອບມາ:

 • ໃບສະເຫນີຂໍອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນ
 • ທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບອະນຸຍາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ
 • ປື້ມໂຄງການ(ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທີ່ລູກຄ້າສະເຫນີມາ)
 • ເອກະສານກວດກາວຽກງານ (ສຳລັບການອອກຫນັງສືຄ້ຳປະກັນຄຸນນະພາບ)
 • ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
  USD 15.004 15.034
  THB 453,05 456,40
  CNY 2.217 2.238
  EUR 15.587 15.666
  VND 0,6426 0,6505
  ວັນທີ: 01-07-2022 ລາຍລະອຽດ »

  ບໍລິການ Bill Payment

  ATM Location

  ຈູດບໍລິການ ATM

  ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :