ອັດຕາຄ່າທຳນຽມດ້ານການບໍລິການສິນເຊື່ອ

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ
ຄ່າເອກະສານ ລາຍບູກຄົນ, ລາຍກຸ່ມ 50.000 ກີບ
ຄ່າບໍລີການອະນູມັດສິນເຊື່ອ 1 % ຂອງວົງເງິນອະນູມັດ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 150.000 ກີບ
ຄ່າບໍລິການດັດແກ້ສັນຍາ
ປ່ຽນເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ເງິນກູ້ 1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ປັບປູງໂຄງສ້າງໜີ້ (ປັບງວດຊຳລະ) 0.2% ຕໍ່ວົງເງິນທີ່ ປັບ/ຄັ້ງ, ຕ່ໍາສູດ 500.000 ກີບ, ສູງສູດ 5.000.000 ກີບ
ປັບປູງໂຄງສ້າງໜີ້ (ຕໍ່ສັນຍາ) 0.25% ຕໍ່ວົງເງິນອະນຸມັດ/ຄັ້ງ
ການປະເມີນຫຼັກຊັບຄ້ໍາປະກັນ
ວົງເງິນຕໍ່າກ່ວາ 100 ລ້ານກີບຫຼືທຽບເທົ່າ 100.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ວົງເງິນສູງກ່ວາ 100-500 ລ້ານກີບຫຼືທຽບເທົ່າ 300.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ວົງເງິນສູງກ່ວາ 500-1,000 ລ້ານກີບຫຼືທຽບເທົ່າ 400.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ວົງເງິນສູງກ່ວາ 1000 ລ້ານກີບຫຼືທຽບເທົ່າ 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ລູກຄ້າຂໍປ່ຽນຫຼັກຊັບຫຼືເອົາຫຼັກຊັບມາແທນ 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 1-3 ປີ 100.000 ກີບ
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 1-5 ປີ 300.000 ກີບ
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 5 ປີຂື້ນໄປ 500.000 ກີບ
ຄ່າບໍລິການດ້ານໜັງສືຄຳ້ປະກັນ
  ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນເປັນອະສັງຫາລິມະສັບ ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນເປັນເງີນສົດ,ເງິນຝາກມີກຳນົດ,ວັດຖູມີຄ່າ
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນເປີດຊອງປະມູນ 0.6% ຂອງວົງເງິນຕໍ່ຄັ້ງ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 200.000 ກີບ 0.6% ຂອງວົງເງິນຕໍ່ຄັ້ງ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 200.000 ກີບ
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນສັນຍາ
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນຄູນນະພາບ
ອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ (ບໍ່ມີວົງເງິນ) 1.000.000 ກີບ / ຄັ້ງ
ອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ (ມີວົງເງິນ) 5.000.000 ກີບ / ຄັ້ງ
ອອກຢັ່ງຢືນສະຖານະສິນເຊື່ອ (ຢັ່ງຢືນປະຫວັດ) 500.000 ກີບ
ອອກໜັງສືຢັ່ງຢືນການພົວພັນ ທສກ 150.000 ກີບ / ຄັ້ງ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 15.004 15.034
THB 453,05 456,40
CNY 2.217 2.238
EUR 15.587 15.666
VND 0,6426 0,6505
ວັນທີ: 01-07-2022 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :