APB Quick

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

Apb quick ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ Mobile Banking ທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ (ທສກ) ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຜ່ານ Software Application ໃນໂທລະສັບລຸ້ນສະມາດໂຟນ (Smart Phone) ແລະ Tablet ທສກ ຈະອານຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ແຕ່ສະເພາະບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຊີຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂສັ່ງຈ່າຍ 2 ລາຍເຊັນຂຶ້ນໄປຕ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີຮ່ວມກັນທັງໝົດເຊັນໃບຢັ້ງຢືນມອບສິດ ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕາມແບບຟອມພ້ອມດ້ວຍເບີໂທລະສັບມືຖືທີ່ນຳໃຊ້ Application APB Quick, ສຳລັບບັນຊີກະຊວງ, ບໍລິສັດ ແລະ ບັນຊີອົງກອນອື່ນໆຕ້ອງມີໃບມອບສິດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈຶ່ງຈະສາມາດອະນຸຍາດນຳໃຊ້ໄດ້; ການມອບສິດໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ APB Quick ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບບັນຊີຂອງທະນາຄານໄດ້ ຕ້ອງອີງຕາມຊື່ບັນຊີ ແລະ ແບບຢ່າງລາຍເຊັນເປັນອັນຕົ້ນຕໍ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທາງກົດໝາຍ; ການສະໝັກຂໍເປີດນຳໃຊ້ APB Quick ສາມາດດາວໂຫຼດ ໄດ້ທາງ Internet ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ: ສຳລັບ IOS ແມ່ນ App Store ແລະ Android ແມ່ນ Play Store ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນການຊໍຳລະສະສາງ ແລະ ເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ບໍລິການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທະນາຄານ: ທສກ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫານຈາກການນຳໃຊ້ APB Quick ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ບໍລິການໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • 1. ທສກ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸລະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນໍາໃຊ້ APB Quick ໂດຍ User, Password ແລະ ເຄື່ອງມືການເຮັດທຸລະກຳ ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເອງ, ກໍລະນີໃຊ້ບໍລິການມີການສົ່ງໃສຕໍ່ທຸລະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ທສກ ຮັບຊາບໂດຍເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 2 ວັນ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການຊີ້ແຈ້ງຈາກທະນາຄານ.
 • 2. ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການ ຕ້ອງຮັກສາເລກໂທລະສັບພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖື ທີ່ຕົນໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ນຳ ທສກ ໃຫ້ຢູ່ກັບຕົນເອງຕະຫຼອດເວລາ, ຖ້າຫາກຕົນເອງໄດ້ເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເສຍ ຫຼື ວ່າດ້ວຍສາເຫດໃດກໍ່ຕາມອັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນສາມາດເຮັດທຸລະກຳຜ່ານ APB Quick ໄດ້ ທາງ ທສກ ມີສິດບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
 • 3. ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການບໍ່ມີສິດຕໍ່ວ່າ ທສກ ຍ້ອນຄວາມລ່າຊ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ເຄືອຄ່າຍໂທລະຄົມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບພາຍນອກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເອງ ອັນເຮັດໃຫ້ທຸລະກຳບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ແຈ້ງເຕືອນທຸລະກຳຊ້າ.
 • 4. ທຸລະກຳໃດໆ ກໍ່ຕາມເຊິ່ງລວມໄປເຖິງການໂອນເງິນ, ການຊຳລະຈຳນວນເງິນ, ການຊື້ບັດຕື່ມເງິນ, ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຈໍານວນບັນຊີ, ຕະຫຼອດການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ລະບົບໃຫ້ບໍລິການນັ້ນຫາກແມ່ນການກະທຳໂດຍເຂົ້າ User ແລະ Password ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ບໍລິການຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການກະທໍາໂດຍເຄື່ອງມືການເຮັດທະລະກຳທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບ ທສກ ຄູ່ກັບລະຫັດຜ່ານທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ກຳນົດຕາມຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນການສັ່ງການເຮັດທຸລະກຳໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການເອງ, ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຮັບຊາບ ແລະ ຍອມຮັບວ່າ ທສກ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ງານໃນລັດສະນະດັ່ງກ່າວ.
 • 5. ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການເປີດເຜີຍ User, Password ແລະ ເຄື່ອງມືການເຮັດທຸລະກໍາ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ສາເຫດອື່ນໆອັນເປັນຕົ້ນເຫດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນສາມາດເຮັດທຸລະກຳຜ່ານ APB Quick ໄດ້ ທາງ ທສກ ມີສິດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ.

 • ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ:

 • 1. ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ຍອມຮັບລະບຽບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານ, ຖ້າທະນາຄານມີການປັບປຸງປ່ຽນແປງລະບຽບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃດໆຂອງທະນາຄານໃນແຕ່ລະໄລຍະທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດມີສິດຂຽນຄຳຮ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຍົກເລີກການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ.
 • 2. ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງມີໂທລະສັບລຸ້ນ Smart Phone, ເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ແລະ Email ເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍິນຍອມສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນໄວ້ກັບ ທສກ; ໃນກໍລະນີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການບໍ່ມີ Email ຈະບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຟັງຊັນ Email Statement ເພື່ອໃຫ້ລະບົບສົ່ງໃບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີ 1 ເດືອນຂອງຕົນໄດ້.
 • 3. ຕ້ອງມີບັນຊີ ຫຼື ບັດ ATM Debit Card ທີ່ເປີດນໍາໃຊ້ຢູ່ ທສກ.
 • 4. ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຍິນຍອມໃຫ້ ທສກ ຫັກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄ່າທຳນຽມຕໍ່ທຸລະກຳ ເຊັ່ນ: ລາຍເດືອນ, ປີ ແລະ ອື່ນໆ) ທີ່ພົວພັນກັບການໃຫ້ບໍລິການ APB Quick ຕາມອັດຕາຄ່າບໍລິການຂອງ ທສກ ກຳນົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະທີ່ທະນາຄານຈະໄດ້ແຈ້ງຜ່ານຊ່ອງທາງ APB Quick ອັດຕາຄ່າບໍລິການ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ສາມາດຫັກຈາກບັນຊີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໂດຍກົງ .
 • 5. ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງຮັກສາ Username, Password, ຄຳຖາມ-ຄຳຕອບ (Security Question) ທີ່ເປັນຄວາມລັບສ່ວນຕົວ ແລະ ຫ້າມເປີດເຜີຍເດັດຂາດ, ຖ້າຫາກຄົນອື່ນຮູ້ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຈະບໍ່ມີສິດຮຽກຮ້ອງຄືນຈາກ ທສກ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
 • 6. ກໍລະນີຜູ້ນຳໃຊ້ລືມລະຫັດ Username, Password, ຄຳຖາມ-ຄຳຕອບ (Security Question) ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປພົວພັນຢູ່ສາຂາ,ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທສກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມບໍລິການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • 7. ກໍລະນີໂທລະສັບມື້ຖືເສຍ ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການສາມາດຕິດຕໍ່ ທສກ ເພື່ອລະງັບ User ເກົ່າໄວ້ຊົ່ວຄາວທີ່ສູນບໍລິການ APB Call center 021 713060, 021 713079, 020 5455 4448, 020 2999 8579 ແລະ ກໍລະນີຈະເປີດ User ຄືນ ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການເພື່ອສະແດງຫຼັກຖານ.
 • 8. ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການບໍ່ຄວນປະໜ້າຈໍໂທລະສັບທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານລະຫວ່າງທີ່ໍ່ຕໍ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບບໍລິການ ແລະ ປິດ ຫຼື ອອກຈາກລະບົບບໍລິການເມື່ອສຳເລັດການໃຊ້ບໍລິການທຸກຄັ້ງ.
 • 9. ສຳລັບການບໍລິການ APB Quick ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສາມາດເລືອກເຂົ້າສູ່ລະບົບອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງຄື ການສະແກນລາຍນິ້ວມື (Touch ID) ແທນການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນດ້ວຍລະຫັດຜ່ານ(Password)ເຊິ່ງກຳນົດລາຍນິ້ວມື ແລະ ໃຊ້ງານຈະເປັນຕາມເງື່ອນໄຂວິທີການໃຊ້ງານຜ່ານລະບົບ Touch ID ຂອງບໍລິສັດ Apple Inc. ໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການສາມາດໃຊ້ບໍລິການນີ້ໄດ້ ເພື່ອກຳນົດເປີດໃຊ້ງານລະບົບ Touch ID ຂອງບໍລິສັດ Apple Inc ເຊິ່ງ ທສກ ຖືວ່າຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຍິນຍອມ ແລະ ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານແລ້ວ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນອື່ນໆຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຢັ້ງຢືນລະຫັດ OTP ຫຼື ຕອບຄຳຖາມ Security ຕື່ມອີກ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໃນກໍລະນີບຸກຄົນອື່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບ APB Quick ດ້ວຍການຍິນຍອມ ຫຼື ບໍ່ຍິນຍອມຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ກໍ່ຕາມ ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າເຖິງລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ສະແກນລາຍນິ້ວມື ຫຼື ດ້ວຍວິທີການອື່ນໆທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບ APB Quick ໄດ້ນັ້ນ, ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຍອມຮັບການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ APB Quick ດັ່ງກ່າວປຽບເໝືອນຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ APB Quick ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ບໍລິການຮັບຊາບ ແລະ ຍອມຮັບວ່າ ທສກ ບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີ່ເກີດຈາກການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ APB Quick.
 • 10. ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ບໍລິການ APB Quick ຜູ້ນໍາໃຊ້ບໍລິການຮັບຊາບ ແລະ ຍອມຮັບວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ການເຮັດທຸລະກຳຜ່ານທາງລະບົບໃຫ້ບໍລິການ ມີທັງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນລະດັບໜຶ່ງ ກ່ຽວເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ Internet ໂດຍຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານລະບົບທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການໃຊ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບບໍລິການຖືວ່າເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການ ທສກ ບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໂທລະສັບຂອງຜູ້ນຳໃຊ້.
 • 11. ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການມີສິດແຈ້ງບັນຫາຕໍ່ທະນາຄານເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໃສ ຫຼື ທຸລະກຳມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງການຊື້ແຈ້ງຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກຂອງລະບົບຂອງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ ໂດຍໃຫ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຜ່ານສາຂາມາຫາສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ຕາມແບບຟອມຂອງທະນາຄານກຳນົດໃຫ້.
 • ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
  USD 15.004 15.034
  THB 453,05 456,40
  CNY 2.217 2.238
  EUR 15.587 15.666
  VND 0,6426 0,6505
  ວັນທີ: 01-07-2022 ລາຍລະອຽດ »

  ບໍລິການ Bill Payment

  ATM Location

  ຈູດບໍລິການ ATM

  ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :