ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ການບໍລິການ: ໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ

ຄຸນລັກສະນະ:
ເປັນການບໍລິການ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່ຜູ້​ໂອນເງິນ ຫຼື ຜູ້ຮັບເງິນ ​​ມີບັນຊີ ຫຼື​ ບໍ່​ມີ​ບັນຊີກັບ ທສກ ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໃຫ້​ກັບ​ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່ ​ແລະ ຄູ່​ຄ້າຂາຍ ເພື່ອຊຳລະຄ້າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ, ທສກ ສະໜອງການບໍລິການໂອນເງິນ ລະຫວ່າງບັນຊີໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ ທສກ, ໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ, ໂອນເງິນສົດໂດຍທີ່ຜູ້ໂອນ ແລະ ຜູ້ຮັບບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທສກ (ໂອນລອຍ).

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສູງ.
 • ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
 • ຂັ້ນຕອນການໂອນງ່າຍ, ​ສະດວກ ​ແລະ​ ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​ເງິນສົດ ຫຼື​ ຫັກ​ຈາກ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກຂອງ​ທ່ານ ຢູ່ ທສກ.
 • ທ່ານສາມາດເລືອກຮັບເງິນສົດ ຫຼື ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງທ່ານຢູ່ ທສກ.
 • ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສາຂາທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.
 • ທ່ານສາມາດໂອນ ແລະ ຮັບເປັນສະກຸນເງິນກີບ, ໂດລາສະຫະລັດ, ບາດໄທ.
 • ຮັບເງິນໂອນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການໃດໆ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ການປະກອບແບບຟອມໂອນເງິນ:
 • ທ່ານຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຮັບເງິນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນໃນແບບຟອມເງິນເງິນເຊັ່ນ: ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ (ຜູ້ຮັບເງິນບໍ່ມີບັນຊີ), ເລກບັນຊີເງິນຝາກ (ຜູ້ຮັບມີບັນຊີເງິນຝາກ) ສາຂາ-ໜ່ວຍບໍລິການ ທະນາຄານປາຍທາງ.
 • ກໍລະນີ​ໂອນ​ເງິນ​ຈາກ​ບັນຊີ​: ພຽງແຕ່ທ່ານນຳປື້ມເງິນຝາກ ຫຼື ແຊັກ ເຂົ້າມາເພື່ອປະກອບ ແບບຟອມໂອນເງິນ.
 • ກໍລະນີ​ໂອນ​ເງິນ​ສົດ: ທ່ານປະກອບແບບຟອມໂອນເງິນ ແລະ ​ມອບ​ເງິນສົດ​ໃຫ້​ກັບ​ພະນັກງານ​ທະນາຄານ​ທີ່​ຈະ​ໂອນ​ເງິນ​ໃຫ້​ທ່ານ.
 • ການປະກອບແບບຟອມຮັບເງິນ:
 • ກໍລະນີມີບັນຊີເງິນຝາກ: ພະນັກງານຈະໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານທັນທີ່ ເມື່ອໄດ້ຮັບ ໃບໂອນເງິນ ພຽງແຕ່ທ່ານນຳປື້ມເງິນຝາກ ຫຼື ແຊັກ ມາຖອນເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ.

ກໍລະນີບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກ: ໃຫ້ທ່ານນຳບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຈຳນວນເງິນ, ຜູ້ໂອນເງິນ ແລະ ທະນາຄານຕົ້ນທາງ ໃຫ້ພະນັກງານປະກອບແບບຟອມ ຖອນເງິນສົດ.