ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ເງິນຝາກ: ບັນຊີຝາກປະຈຳ
ເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທົ່ວໄປ , ຝາກເພື່ອເປັນການສະສົມທຶນຮອນ ໄລຍະຍາວ, ເປັນທຶນຮອນໃນການເຮັດທຸລະກິດ, ເປັນຄ່າຮໍ່າຮຽນລູກຫລານ,
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:
 • ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ເພື່ອສະສົມທຶນຮອນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ໄດ້ຜົນຕອບແທນ ດ້ານດອກເບັ້ຍໃນອັດຕາສູງ.
 • ສາມາດຖອນໄດ້ເມື່ອຄົບອາຍຸການຝາກ(ຄົບກຳນົດ)ຢູ່ທຸກສາຂາແລະຫນ່ວຍບໍລິການ ທສກ ໃນທົ່ວປະເທດ
 • ສາມາດໃຊ້ບັນຊີ ປະເພດນີ້ເພື່ອຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້, ຢັ້ງຢືນ ຖານະການເງິນ, ໃຊ້ອອກຄ້ຳປະກັນອື່ນໆ
ປະເພດສະກຸນຂອງເງິນຝາກມີ:
 ສະກຸນເງິນກີບ, ສະກຸນເງິນໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດ
ວົງເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ:
ວົງເງິນເປີດ ແລະ ຍອດເຫລືອຕໍ່າສຸດຂອງບັນຊີ:
 • ສະກຸນເງິນກີບ= 500.000 ກີບ, ສະກຸນໂດລາ= 100 USD, ສະກຸນເງິນບາດ= 2.000 THB
ອັດຕາດອກເບັ້ຍ:
ເປັນເງິນຝາກ ມີດອກເບັ້ຍສູງຕາມກໍານົດການຝາກ ທີ່ທາງ ທະນາຄານກໍານົດໃຫ້.
ການຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ໃຫ້ ​ເຊັ່ນ:
 • ຝາກ​ກໍານົດ03 ​ເດືອນ ຈ່າຍດອກ​ເບັ້ຍ​ໃຫ້ຄັ້ງ​ດຽວ​ເມື່ອ​ຄົບ​ກຳນົ​ດ
 • ຝາກ​ກໍານົດ 06 ​ເດືອນ, 12​ ​ເດືອນ, 24 ​ເດືອນ ​ແລະ 36 ​ເດືອນ ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ໃຫ້​ທຸກ​ເດືອນ
​ໂດຍ​ການ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດໃຫ້, ກໍລະນີປິດ​ບັນຊີ​ຝາກກ່ອນ​ກຳນົດ(ບໍ່​ເຖີງ) 30 ວັນ ທສກ ບໍ່ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ໃຫ້, ຖ້າ​ຝາກ​ກາຍ 30 ວັນ ຂື້ນ​ໄປ ຈະ​ຈ່າຍ​ໃຫ້ ​ເທົ່າ​ກັບ ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ ປະຢັດ​(ຈາກ​ມື້ຝາກ ຮອດ ມື້ຖອນ), ພ້ອມ​ເກັບ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ຕາມ​ລະບຽບການ.
ປະເພດເງິນຝາກມີກໍານົດ:
 • ຝາກກຳນົດ 03 ເດືອນ, ຝາກກຳນົດ 06 ເດືອນ, ຝາກກຳນົດ 12 ເດືອນ , ຝາກກຳນົດ 24 ເດືອນ ແລະ ຝາກກຳນົດ 36 ເດືອນ
+ ເງື່ອນໃຂການໃຊ້ບໍລິການ:
 • ສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້ ຢູ່ທຸກສາຂາ ໃນທົ່ວປະເທດ
 • ຈໍານວນເງິນເປີດບັນຊີຂັ້ນຕົ້ນ 100.000 ກີບ, 50 USD, 2.000 THB ຂື້ນໄປ
 • ຖ້າເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຕ້ອງມີບັດປະຊາຊົນ, ປື້ມ ສຳມະໂນຄົວ, ບັດພະນັກງານ,ບັດ ທະຫານ, ບັດຕຳຫລວດ ,
 • ຖ້າເປັນພົນລະເມືອງລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລໍາເນົາຢູ່ລາວ: ຕ້ອງມີຫນັງສືເດີນທາງ, ເອກະສານຮັບປະກັນ ຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາໃນລາວ.
 • ຖ້າເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ, ຫນັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ (ອອກໂດຍກະ ຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫລື ອົງການສາກົນ( ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ)
 • ຖ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ບໍລິສັດຢູ່ລາວ: ຕ້ອງມີ ໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ, ທະບຽນ ອາກອນ, ໃບອະນຸຍາດດຳ ເນີນທຸລະກິດ.
 • ຖ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງມີ ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ, ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ທະບຽນອາກອນ, ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ລາວ
 • ຂຽນແບບຟອມ ເປີດບັນຊີ ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານກໍານົດໃຫ້