ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ເງິນຝາກ: ບັນຊີຝາກກະແສລາຍວັນ
ເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ເຮັດອາຊີບທຸລະກິດ,ຄ້າຂາຍ, ການບໍລິການ, ອົງກອນຂອງລັດ, ອົງກອນເອກະຊົນ, ແລະ ອາຊີບອື່ນໆ ມີຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການ ໂດຍການໃຊ້ ປື້ມແຊັກ ໃນການຊຳລະສະສາງ, ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໂອນເພື່ອຊຳລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:
 • ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ເພື່ອການຊໍາລະສະສາງ, ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ທຸກເວລາ
 • ສາມາດຝາກ-ຖອນ, ໂອນ ໂດຍໃຊ້ປື້ມແຊັກ ໄດ້ຢູ່ທຸກສາຂາ ແລະ ຫນ່ວຍບໍລິການ ທສກ ໃນທົ່ວປະເທດ
 • ສາມາດໃຊ້ບັນຊີປະເພດນີ້ເພື່ອໂອນຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າແລະບໍລິການເຊັ່ນ: ຄ່າໄຟ້າ,ນ້ຳປະປາ,ຄ່າໂທລະສັບ
ປະເພດສະກຸນຂອງເງິນຝາກມີ:
ສະກຸນເງິນກີບ, ສະກຸນເງິນໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດ
ວົງເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ:
ວົງເງິນເປີດບັນຊີ ແລະ ຍອດເຫລືອຕໍ່າສຸດຂອງບັນຊີ:
 • ສະກຸນເງິນກີບ= 100.000 ກີບ, ສະກຸນໂດລາ= 50 USD, ສະກຸນເງິນບາດ= 2.000 THB
ອັດຕາດອກເບັ້ຍ:
ເປັນເງິນຝາກ ທີ່ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍ
ເງື່ອນໃຂການໃຊ້ບໍລິການ:
 • ສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້ ຢູ່ທຸກສາຂາ ໃນທົ່ວປະເທດ
 • ຈໍານວນເງິນເປີດບັນຊີຂັ້ນຕົ້ນ 100.000 ກີບ, 50 USD, 2.000 THB ຂື້ນໄປ
 • ຖ້າເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຕ້ອງມີບັດປະຊາຊົນ, ປື້ມ ສຳມະໂນຄົວ, ບັດພະນັກງານ,ບັດ ທະຫານ, ບັດຕຳຫລວດ ,
 • ຖ້າເປັນພົນລະເມືອງ ລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລໍາເນົາຢູ່ລາວ: ຕ້ອງມີຫນັງສືເດີນທາງ, ເອກະສານຮັບປະກັນ ຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາໃນລາວ.
 • ຖ້າເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ, ຫນັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ (ອອກໂດຍກະ ຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫລື ອົງການສາກົນ( ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ)
 • ຖ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ບໍລິສັດຢູ່ລາວ: ຕ້ອງມີ ໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ, ທະບຽນ ອາກອນ, ໃບອະນຸຍາດດຳ ເນີນທຸລະກິດ.
 • ຖ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງມີ ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ, ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ທະບຽນອາກອນ, ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ລາວ ເຊັນຮ່ວມ.
 • ຂຽນແບບຟອມ ເປີດບັນຊີ ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານກໍານົດໃຫ້