ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

 ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 27 ເດືອນ ເມສາ 2016

 

ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ

ສະກຸນເງິນ/ອັດຕາດອກເບ້ຍ % / ປີ

ຂະແໜງກະສິກຳ

ຂະແໜງອື່ນໆ

LAK

LAK

USD

THB

ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ)

AA

9.65

11.90

7.50

7.50

A

10. 65

12.90

8.50

8.50

B

12. 65

13.90

9.50

9.50

ໄລຍະກາງ (ເກີນ 1-5 ປີ)

AA

10.65

12.40

8.00

8.00

A

11.65

13.40

9.00

9.00

B

12.65

14.40

10.00

10.00

ໄລຍະຍາວ (ເກີນ 5 ປີຂື້ນໄປ)

AA

-

13.90

-

-

A

-

14.90

-

-

B

-

15.90

-

-