ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ຄ່າບໍລິການ: ອັດຕາຄ່າບໍລິການເງິນກູ້ແລະການຄໍ້າປະກັນ
ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 27 ເດືອນ ເມສາ 2016
 
ລ/ດ
ລາຍການ​ບໍລິການ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
1
ຄ່າ​ບໍລິການ​ດ້ານສິນ​ເຊື່ອ
1.1
​ຄ່າ​ເອກ​ສານ​ລາຍ​ບຸກຄົນ, ລາຍ​ກຸ່ມ
50.000 ກີບ
1.2
ຄ່າ​ບໍລິການ​ອະນຸມັດ​ສິນ​ເຊື່ອ
1%ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດຕ່ຳສຸດ 150.000 ກີບ
2
ຄ່າ​ບໍລິການອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ຕ່າງໆ
ຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ​ເປັນ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ
​ຫຼັກ​ຊັບ​ຄໍ້າປະກັນ​ເປັນ​ເງິນສົດ, ​ເງິນ​ຝາກມີ​ກຳນົດ​ ວັຖຸມີຄ່າ
2.1
ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ເປີດ​ຊອງ​ປະມູນ
0.6%ຂອງວົງເງິນຕໍ່ຄັ້ງຕ່ຳສຸດ 200,000 ກີບ
0.5%ຂອງວົງເງິນຕໍ່ຄັ້ງຕ່ຳສຸດ 200,000 ກີບ
2.2
ອອກ​ໝັງ​ສື​ຄ້ຳປະກັນ​ສັນຍາ
2.3
ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ຈ່າຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ
2.4
ອອກ​ໜັງ​ສື​ຄ້ຳປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ
2.5
ອອກໜັງສືສະໜັນສະໜູນສິນເຊື່ອບໍ່ມີວົງເງິນ
1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ
2.6
ອອກໜັງສືສະນັບສະໜູນສິນເຊື່ອມີວົງເງິນ
5.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ
2.7
ອອກຢັ້ງຢືນສະຖານະສິນເຊື່ອ(ຢັ້ງຢືນປະຫວັດ)
500.000 ກີບ
2.8
ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການພົວພັນທສກ
150.000 ກີບ/ຄັ້ງ
3
ຄ່າ​ບໍລິການ​ການ​ດັດ​ແກ້​ສັນຍາ  
3.1
ປ່ຽນ​ເປົ້າໝາຍ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ກູ້
1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ
3.2
ປັບປຸງ​​ໂຄງ​ສ້າງ​ໜີ້ (ປັບ​ງວດ​ຊຳ)
0.2%/ວົງເງິນທີປັບ/ຄັ້ງ, ຕໍ່າສຸດ500.000ກີບ ແລະ
ສູງສຸດ 5.000.000 ກີບ
3.3
ປັບ​ປຸ​ງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ໜີ້ (ຕໍ່​ສັນຍາ)
0.25%/ວົງເງິນອະນຸມັດ/ຄັ້ງ
4
ການ​ປະ​ເມີນ​ຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ (​ເກັບ​ຕາມ​ວົງ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸມັດ)
4.1
ວົງເງິນຕ່ຳກວ່າ 100 ລ້ານກີບ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ
100,000 ກີບ/ຄັ້ງ
4.2
ວົງ​ເງິນ​ກູ້​ສູງ​ກວ່າ 100-500 ລ້ານ​ກີບ ຫຼືທຽບ​ເທົ່າ
300,000 ກີບ/ຄັ້ງ
4.3
ວົງ​ເງິນ​ກູ້​ສູງ​ກວ່າ 500-1,000 ລ້ານ​ກີບຫຼືທຽບ​ເທົ່າ
400.000 ກີບ/ຄັ້ງ
4.4
ວົງ​ເງິນ​ກູ້​ສູງ​ກວ່າ 1,000 ລ້ານ​ກີບ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ
500.000 ກີບ/ຄັ້ງ
4.5
ລູກ​ຄ້າ​ຂໍ​ປ່ຽນ​ຫລັກ​ຊັບເອົາ​ຫລັກ​ຊັບ​ໃໝ່​ມາ​ແທນ
500.000/ຄັ້ງ/ສັນ​ຍາ
5
ຄ່າ​ຄົ້​ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຄືນ  
5.1
ຄ່າ​ຄົ້​ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຄືນ 1-3 ປີ
100.000ກີບ
5.2
ຄ່າ​ຄົ້​ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຄືນ 1-5 ປີ
300.000ກີບ
5.3
ຄ່າ​ຄົ້​ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຄືນ 5 ປີ ຂື້ນ​ໄປ
500.000ກີບ