ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ສິນເຊື່ອ: ເງິນກູ້ OD(ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ)
 1. ເປົ້າໝາຍ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້
 • OD ຫຍໍ້ມາຈາກ Overdraftເປົ້າ​ໝາຍ
 • ​ເປັນ​ການ​ປ່ອຍ​ສິນ​ເຊື່ອຕອບ​ສະໝອງ​ທຶນໝູນວຽນ​ໃນ​​​ເປົ້າ​ໝາຍການ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ​ ແລະ ​ຂະໜາດ​ໃຫ່ຍ ຈະເປັນການຂໍສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານດ້ວຍການອອກ​ເເຊັກ.
 • ທະນາຄານຈະເລີ່ມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທັນທີເມື່ອນໍາເງິນມາສໍາລະຄືນຕາມຈໍານວນເງິນທີ່ສັ່ງຈ່າຍອອກໄປນັ້ນ, ທະນາຄານຈະຢຸດການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ. ການເປີດບັນຊີປະເພດນີ້ເໝາະສໍາລັບ ການສໍາລະສະສາງທາງທຸລະກິດ, ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕໍ່ເມື່ອລູກຄ້ານຳເງິນອອກຈາກບັນຊີ.
 1. ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ເງິນ​ກູ້ OD
 • ຕ້ອງ​ແມ່ນບຸກຄົນ / ບໍລິສັດ / ວິສະຫະກິດ ທີ່​ເປັນ​ລູກ​ຄ້າ​ປະຈໍາ​ຂອງ​ ທສກ ມີບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນ​ໄຫວບັນຊີຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນ​ກຳນົດເວລາຊ້າສຸດບໍ່ເກີນ 90 ວັນ
 • ມີການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກເປັນປົກກະຕິກັບທະນາຄານເຊັ່ນ: ລູກຄ້າປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ສາຂາເບຍ, ນ້ຳຫວານ, ຢາສູບ ແລະ ອຶ່ນໆ
 • ມີ​ຖານະ​ການ​ເງິນ​ດີ ແລະ ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ທີ່​ແນ່ນອນ.
 • ການເປີດບັນຊີ OD ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບມາຄ້ໍາປະກັນໄວ້ກັບທະນາຄານ ຜູ້ເປີດບັນຊີ OD ຈະໄດ້ຮັບ​ເເຊັກເງິນສົດເມື່ອສັ່ງຈ່າຍເງິນອອກໄປແຕ່ລະຄັ້ງ.
 1. ວົງເງິນສິນເຊື່ອ OD,ໄລຍະເວລາ,ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະຄ່າບໍ​ບິ​ການ
 • ເງິນກູ້ OD ຈະມີກໍານົດໃນການນໍາເງິນມາຊໍາລະຄືນໃຫ້ທະນາຄານໃນໄລຍະ 30 ວັນ ການກຳນົດວົງເງິນຂັ້ນຕ່ຳຂອງ OD ຈະຂື້ນກັບຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະລາຍລູກຄ້າ ແລະ ຊະນິດຂອງທຸລະ  ກິດເຊິ່ງຈະມີ ການກຳນົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
 • ເງິນກູ້ODມີກຳນົດການກູ້ຢືມບໍ່​ເກີນ 12ເດືອນ,ອັດຕາດອກເບ້ຽແມ່ນຂື້ນກັບການກຳນົດອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ທສກ ແຕ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຈະສູງກວ່າເງິນກູ້ປົກກະຕິ.
 • ​​​​​​ ເງິນກູ້ OD ຈະມີກໍານົດຄ່າບໍລິການແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະລາຍລູກຄ້າ ແລະ ຊະນິດຂອງທຸລະກິດເຊິ່ງຈະມີ ການກຳນົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
 1. ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມ OD ຕ້ອງປະກອບເອກະສາ​ນມາສະເໜີຂໍກູ້ດັ່ງນີ້:
 • ຕ້ອງມີການເປີດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນທີ່ ທສກ ຜ່ານມາແລ້ວ
 • ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ ( ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນກູ້ OD )
 • ສໍາເນົາເອກະສານຫຼັກຊັບຄ້ໍາປະກັນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ພ້ອມສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ
 • ໃບຊີວະປະຫວັດ
 • ໃບສະຫຼຸບລາຍ-ຮັບລາຍຈ່າຍ
 • ໃບສະຫຼຸບຖານະການເງິນ
 • ໃບມອບສິດອະນຸຍາດສອບຖາມ CIB