ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ສິນເຊື່ອ: ສິນເຊື່ອລາຍກຸ່ມ
 1. ເປົ້າໝາຍຂອງສິນເຊື່ອລາຍກຸ່ມ.

ສີນເຊື່ອລາຍກູ່ມແມ່ນສິນເຊື່ອເພື່ອ ຊາວໄຮ່ນາ, ຊາວກະສີກອນ ທີ່ເຮັດການຜະລິດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນຄອບຄົວ,ໄດ້ແກ່ການຜະລິດ ເຂົ້ານາແຊງ, ນາປີ, ປູກພືດ, ລ້ຽງສັດແລະ ອື່ນໆ.

 1. ເງື່ອນໄຂຊາວກະສີກອນຈະເຂົ້າກຸ່ມກູ້ຢືມ: 
 • ຕ້ອງເປັນຄົນລາວ ມີອາຍຸແຕ່ 18 ຫາ 65 ປີ ແລະ ຕ້ອງສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ.
 • ມີສໍາມະໂນຄົວຖືກຕ້ອງຂື້ນກັນບ້ານດຽວກັນ ໃຫ້ເຂົ້າກູ່ມດຽວກັນ.
 • ມີເນື້ອທີ່ການ​ຜິຼດ ແລະ ເຮັດການຜະລິດຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງໜ້ອຍ 1ປີຂື້ນໄປ.
 • ເປັນຄົນຂາດເຂີນທຶນຮອນມີຄວາມດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນບໍລິສຸດສັດຊື່ແລະເຮັດແທ້ທໍາຈິງ.
 • ບໍ່​ເປັນ​ຄົນໄບ້ບ້າເສຍຈິດ ບໍ່ຕິດການ​ພະນັນ​ແລະ​ບໍ່​ຕິດສິ່ງເສບຕິດ​ໃດໆ.
 • ເປັນຄົນປອດໃສ ບໍ່ມີຄະດີຕ້ອງໂທດ ຫຼື ຖືກສານພາກໂທດອື່ນໆ.
 • ຈະມີແບບຟອມສະໜັກເຂົ້າກຸ່ມແລະຈັດຕັ້ງກູ່ມການຜະລິດຂື້ນ,ຈຳນວນແຕ່ 5 ຫາ 10ຄົນ   ພາຍໃຕ້ການເຫັນດີຂອງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ.
 1. ວົງເງິນກູ້, ກໍານົດເວລາ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
 • ວົງເງິນກູ້ອະນຸມັດສູງສຸດ 10 ລ້ານກີບ ຕໍ່ສະມາຊິກນື່ງຄົນ.
 • ກໍານົດເວລາບໍ່ເກີນ 12 ເດືອນ ( ຂື້ນຕາມເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ).
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8 ຫາ 13 % ຕໍ່ປີ.
 • ຄ່າບໍລິການການບໍລິການ 0,5 % ຂອງວົງເງິນກູ້ທີ່ຖືກອະນຸມັດ.
 • ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ, ຄ່າ​ບໍລິການຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.
 1. ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມລາຍກູ່ມຕ້ອງປະກອບເອກະສານມາສະເໜີຂໍກູ້ດັ່ງນີ້:
 • ໃບສະເໜີຂອງທ່ານນາຍບ້ານປະສານພົວພັນມາຫາ ທສກ ສາຂາໄກ້ບ້ານທ່ານ.
 • ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ ( ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ ),
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ສໍາເນົາປື້ມສໍາມະໂນຄົວ
 • ຮູບ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ.