ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ສິນເຊື່ອ: ການໃຫ້ສິນເຊື່ອລາຍບຸກຄົນ/ນິຕິບຸກຄົນ
 1. ເປົ້າໝາຍຂອງລູກຄ້າລາຍບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນ

ຕ້ອງເປັນນັກທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ/ບໍລິສັດ/ວິສາ​ຫະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ,ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫ່ຍ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທືນເປັນວົງເງິນຫຼາຍ ເພື່ອນຳໄຊ້ໃນທຸລະກິດ: ປະເພດປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ,ຫັດຖະກຳ, ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ.

 1. ວົງເງິນອະນຸມັດກໍານົດເວລາອັດຕາດອກເບ້ຍແລະຄ່າບໍລິການ
 • ວົງເງິນອະນຸມັດຫຼາຍ​ກ່ວາ 150 ລ້ານຂື້ນໄປຫາຫຼາຍໆຕື້(ຕາມຂະໜາດຂອງໂຄງການ).
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍແຕ່ 13 ຫາ 17 % ຕໍ່ປີ
 • ກໍານົດເວລາ ແຕ່ 1 ປີ ຂື້ນໄປ ( ຕາມແຕ່ລະເປົ້າໝາຍການນຳ​ໃຊ້ເງິນກູ້ )
 • ຄ່າບໍລິການ 0,5 % ຂອງວົງເງິນກູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
 1. ການສໍໍາລະສາສາງ
 • ​​ການສໍາລະຕົ້ນທືນແມ່ນແບ່ງງວດສໍາລະຕາມແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງທຸລະກິດແຕ່ສໍາລັບດອກເບ້ຍແມ່ນຕ້ອງສໍາລະກ່ອນວັນທີ 25 ຂອງທຸກໆເດືອນ (ຕາມສັນຍາກູ້ຢືມກໍາກັບໃນເວລາກູ້ຢືມ)
 1. ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນກູ້ລາຍບຸກຄົນ
4.1 ການປະກອບ​ເອກະສານ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ
 • ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ກູ້ຢືມເງິນ  ( ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ ).
 • ສໍາເນົາເອກະສານທີ່​ກ່ຽວ​ກັບຫຼັກຊັບຄ້ໍາປະກັນ.
 • ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະຈໍາຕົວ/ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ,ປະຫວັດ​ຫຍໍ້ ແລະ ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່.
 • ສໍາເນົາ​ໃບ​ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ-ທະບຽນອາກອນ.
 • ບົດ​ວິພາກ​ເສດຖະກິດ ( ສໍາລັບ​ບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະ​ກິດ​ຂະໜາດ​ກາງ - ໃຫ່ຍ ).
 • ສັນຍາ​ຊື້-ຂາຍ​ອື່ນໆ ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ໂຄງການ​ຂໍ​ກູ້.
4.2 ທສກ ຈະສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລ້ວປະກອບແບບອມໃຫ້ຄື:
 • ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ກູ້ຢືມເງິນ ( ​ແບບຟອມ 01 )
 • ໃບຊີວະປະຫວັດ ( ​ແບບຟອມ 02 )
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ​ແບບຟອມ 03 )
 • ສະຫຼຸບ​ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ແລະ ​ແຜນການ​ຕໍ່ໜ້າ( ​ແບບຟອມ 04)
 • ໃບສະຫລຸບຖານະການເງິນ ( ​ແບບຟອມ 05 )
 • ໃບມອບສິດອະນຸຍາດສອບຖາມຂໍ້ມູນ CIB